Regulamin korzystania z systemu elektronicznego ESOG

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem systemu elektronicznego ESOG, opracowanego na potrzeby przeprowadzania budżetu obywatelskiego w m.st. warszawie, zwanym dalej „ESOG” jest Urząd m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Administratorem”.

1.2. Administrator udostępnia możliwość korzystania z ESOG bezpłatnie.

1.3. Rozpoczęcie korzystania z ESOG, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.4. Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: twojbudzet@um.warszawa.pl

1.5. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia ESOG, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez link "Regulamin".

2. Rodzaje i zakres usług

2.1. ESOG umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

 • Zgłaszanie pomysłów
 • Przeglądanie zgłoszonych pomysłów, w tym załączników
 • Komentowanie treści opublikowanych w ESOG, w tym treści zgłoszonych projektów
 • Głosowanie na pomysły
 • Sprawdzenie stanu realizacji pomysłów wybranych w głosowaniu

2.2. Zgłaszanie pomysłów oraz komentowanie treści opublikowanych w ESOG wymaga założenia konta i zalogowania się w ESOG.

3. Wymagania techniczne do korzystania z ESOG

3.1. Aby korzystać z ESOG, użytkownik powinien dysponować urządzeniem z przeglądarką www obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

3.2. Warunkiem korzystania z niektórych funkcjonalności w ESOG może być ponadto posiadanie przez użytkownika skrzynki e-mail, o czym użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności.

3.3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez użytkowników z ESOG należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.

3.4. Korzystanie z ESOG wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której użytkownik połączył się z ESOG wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka, system operacyjny itp., gromadzonych w plikach cookies, na co użytkownik wyraża zgodę.

3.5. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin ESOG, na co użytkownik wyraża zgodę.

4. Zasady korzystania z ESOG

4.1. System elektroniczny ESOG może zostać zmodyfikowany, zaktualizowany lub przebudowany przez Administratora bez uprzedzenia, w każdym czasie.

4.2. Korzystając z ESOG użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

4.3. Administrator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

4.4. Zabrania się przesyłania za pomocą ESOG materiałów:

 • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
 • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
 • naruszających w jakikolwiek sposób prawa należące do osób trzecich;
 • zawierających wirusy, "konie trojańskie", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy lub oprogramowanie;
 • zawierających treści erotyczne;
 • zawierających przekazy reklamowe.

4.5. Użytkownik, który korzysta z ESOG w sposób naruszający postanowienia punktu 4.2 oraz 4.4. podlega ograniczeniom w korzystaniu z systemu, obejmującym:

 • Usunięcie materiałów lub danych przekazanych do ESOG przez użytkownika;
 • Zablokowanie lub usuniecie konta użytkownika

4.6. Korzystanie z ESOG jest nieodpłatne i nie jest w żaden sposób ograniczone. Ewentualnym kosztem jaki użytkownicy mogą ponosić w związku z korzystaniem z systemu, jest koszt połączenia z siecią Internet.

4.7. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem serwisu należy składać na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl

5. Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora

5.1. Wypowiedzi umieszczone w ESOG wyrażają punkt widzenia użytkowników, którzy je zamieszczają.

5.2. Administrator podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do ESOG. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania ESOG z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

5.3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub inne szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z ESOG i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do ESOG a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Administratora niezależnych.

5.4. Administrator zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w ESOG w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla ESOG bądź innych użytkowników.

5.5. Użytkownicy ESOG publikują treści, w tym komentarze oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Własność intelektualna

6.1. Zdjęcia zamieszczone przez Administratora ESOG są jego własnością.

6.2. Wszelkie prawa do ESOG są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej).

6.3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w ESOG użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.4. Użytkownik, udostępniający w ESOG jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na wszelkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.5. Administrator nie odpowiada za sposób wykorzystania zamieszczonych w ESOG materiałów przez innych użytkowników.

7. Ochrona prywatności

7.1 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych użytkownika przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2. Jeśli ma użytkownik pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących użytkownikowi uprawnień, może się użytkownik skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, wskazanej w pkt 3.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez użytkownika z systemu ESOG, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika przysługują użytkownikowi następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy danych osobowych użytkownika, przysługuje użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona zgoda.

10. Dane użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7.2 W celu dokonania zmian, których nie można dokonać osobiście, należy skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.

8.2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z ESOG mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z ESOG, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi