Strefa użytkownika

Zgłaszanie pomysłów

zamknięte
03.12.2019 — 21.01.2020

Mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje, na które ich zdaniem powinny zostać przeznaczone pieniądze z budżetu Warszawy. Mogą to być projekty inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, ale też różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne.

Pomysły mogą dotyczyć zadań, którymi na co dzień zajmuje się Miasto. Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, zdrowie, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Składanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 będzie trwało od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.

Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chciałbyś zgłosić, wejdź na stronę i wypełnij formularz przez internet, dostępny na stronie głównej.

Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Otrzymasz go w urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz. Jeżeli chciałbyś wysłać formularz listownie, istnieje taka możliwość. W przypadku projektów na poziomie dzielnicowym wyślij formularz na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Natomiast jeżeli projekt dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, wyślij go do siedziby Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami najpóźniej 21 stycznia 2020 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Nie, żeby zgłosić pomysł do budżetu obywatelskiego (lub zagłosować), nie trzeba być zameldowanym w Warszawie – wystarczy mieszkać w Warszawie. Zatem jeśli jesteś zameldowany w innej miescowości, ale studiujesz i mieszkasz w akademiku w Warszawie, możesz zgłosić projekt!

Tak, w budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy może zgłosić pomysł bez względu na wiek.

Osoby powyżej 13 roku życia mogą zgłaszać projekty samodzielnie. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zgłaszać pomysły (oraz głosować) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Oczywiście niepełnoletni mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy powinni być w takim wieku, aby mieć świadomość tego, jaki projekt zgłaszają.

Możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów, na dowolnym poziomie i dla dowolnej dzielnicy - niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Do składanego projektu musisz dołączyć listę z podpisami osób, które popierają ten pomysł. Lista powinna zawierać w przypadku projektów na poziomie dzielnicowym podpisy 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt lub na poziomie ogólnomiejskim - podpisy 40 mieszkańców Warszawy. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Podpisy zbierz na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.

Na liście może podpisać się również osoba niepełnoletnia. Jednak w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczny będzie podpis ich opiekuna prawnego.

Tak. Pomysł możesz zgłosić w kilku różnych dzielnicach - nie tylko w tej, w której mieszkasz.

Nie. Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Tak. Autor będzie mógł wycofać swój pomysł do 17 sierpnia 2020 r. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe.

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego pomysłu należy jak najszybciej zaznaczyć to na swoim koncie w strefie użytkownika (jeśli pomysł zgłaszany był przez Internet) lub zgłosić pisemnie do urzędu dzielnicy, jednostki lub biura odpowiadającego za ocenę projektu (jeśli pomysł zgłaszany był w formie papierowej).

Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z różnych form wsparcia, jakie oferuje Miasto. Podczas trwania etapu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne oraz tzw. maratony pisania projektów z udziałem pracowników urzędu. Możesz więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji.

Terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub na stronach urzędów dzielnic. Na stronach dzielnic zamieszczone są również dodatkowe informacje nt. możliwości zgłaszania pomysłów oraz dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów.

Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego: KOORDYNATORZY ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicach

Tak. Od szóstej edycji budżetu obywatelskiego można zgłaszać również pomysły wykraczające poza granice jednej dzielnicy, czyli tzw. projekty ogólnomiejskie.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub 

obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Tak, ale muszą zostać spełnione określone warunki. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą spełniać kryteria oceny, w tym kryteria dostępności – dostęp do efektu realizacji projektu nie może być ograniczony. Realizacja projektu na wygrodzonym terenie, jest więc możliwa tylko w sytuacji, gdy dostęp do efektu realizacji projektu zostanie zapewniony mieszkańcom Warszawy zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępności.

Pomysły zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą dotyczyć terenów do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

Możesz zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne. Masz naprawdę bardzo wiele możliwości.

Pomysły mogą dotyczyć tych zadań, którymi na co dzień zajmują się biura urzędu, urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Nie. Warunkiem przyjęcia pomysłu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy. Bez ich wskazania nie jest możliwe określenie prawa danej osoby do udziału w budżecie obywatelskim (prawo udziału przysługuje wyłącznie mieszkańcom Warszawy).

Aby wstępnie zorientować się, czy wybrany teren może zostać wykorzystany na cele budżetu obywatelskiego, można skorzystać z mapy własności gruntów, stanowiącej część serwisu mapowego prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Należy pamiętać, że mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji. Za ostateczne ustalenie stanu prawnego działki będzie odpowiedzialny urzędnik oceniający projekt. Aby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego nie musisz mieć dokładnych informacji o terenie, którego Twój projekt dotyczy. 

 

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa dysponuje prawem wystarczającym na realizację tych projektów.

Polski system prawa określa m.in. następujące formy władania nieruchomością:

  • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
  • trwały zarząd;
  • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
  • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

Na przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg władania zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa.

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

  1. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
  2. Wybierz poziom zgłaszanego projektu, ogólnomiejski lub dzielnicowy. W przypadku poziomu dzielnicowego wybierz dzielnicę, której dotyczy projekt.
  3. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy.
  4. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań, elementów będzie się składał.
  5. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.

Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu. 

Szczegółowe informacje o przyjętych dokumentach programujących rozwój m.st. Warszawy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego (dane kontaktowe TUTAJ).

Pomysły zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą umożliwiać korzystanie z efektu realizacji mieszkańcom nieodpłatnie.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń. W przypadku projektów skierowanych do ogranicznej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

Pomysły, które w wyniku oceny nie będą zgodne z kryteriami dostępności, nie będą mogły być dopuszczone do głosowania.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi