652 - Zielona Marszałkowska - nowe drzewa i krzewy na odcinku między ul. Królewską i Piękną

21.01.2017 20:19 Niewybrany w głosowaniu
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów wprost w gruncie.

Oddane głosy

1007

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

500 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ulica Marszałkowska między ul. Królewską, a ul. Piękną

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Marszałkowska między ul. Królewską, a ul. Piękną


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Marszałkowskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada opracowanie koncepcji nasadzeń, przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, wykonanie projektu, a także posadzenie drzew i krzewów wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.
Zostaną wykonane warianty koncepcji zagospodarowania zielenią wraz z wstępnymi uzgodnieniami od podmiotów planujących inwestycje (Zarząd Dróg Miejskich, ZMID, PKP, ZTM, Tramwaje Warszawskie, Innogy).
Koncepcje zostaną poddane do dyskusji i wyboru mieszkańców w ramach konsultacji społecznych.
Wszystkie nowe nasadzenia zostaną wykonane na istniejących terenach zieleni, w miejscach gdzie pozwala na to infrastruktura podziemna.
Zakres projektu będzie uwzględniał środki określone w kosztorysie oraz wymóg jego realizacji w ciągu roku.
Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu).
Tam gdzie będzie to możliwe i uzasadnione można łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie.
Gatunki nowych nasadzeń drzew zostaną określone na podstawie gatunków drzew rosnących w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt.
Krzewy byłyby posadzone wzdłuż ciągów pieszych (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’).

Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Marszałkowskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Marszałkowskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających wybranie jednej z koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Marszałkowskiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom, podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu organizacji ruchu, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 20 drzew, obsadzenie krzewami 16 arów powierzchni, ustawienie 10 koszy na śmieci oraz 10 ławek, parkletu oraz oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z akcją promocyjną celem wybrania koncepcji zagospodarowania zieleni przy ul. Marszałkowskiej - 40 000,00 zł
Projekt wraz z wszystkimi uzgodnieniami - 50 000 zł
Ustawienie 1 parkletu – 64 000 zł
Ustawienie 10 szt. ławek – 13 000 zł
Ustawienie 10 szt. koszy – 16 000 zł
Posadzenie 16 ar krzewów w istniejących terenach zieleni – 227.100 ,00 zł
Posadzenie 20 szt. drzew – 76.600,00 zł
Oznakowanie projektu - 2 300 zł
Kwartalna pielęgnacja krzewów, drzew oraz konserwacja małej architektury – 11.000 zł
Całkowity koszt projektu: 500 000,00 zł
Kwoty oraz ilości przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań zostały ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, w wyniku ustaleń konsultacji społecznych lub w związku z inwestycjami planowanymi w pasie drogowym ul. Marszałkowskiej.

Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne wskażą ostateczny zakres prac do realizacji, wybrany na podstawie wstępnych koncepcji projektowych.

Całkowity koszt projektu: 500 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 44 000,00 zł

Karty weryfikacji

ModyfikacjeKomentarze (2)


Zaloguj się, aby komentować.