653 - Zielony Nowy Świat

21.01.2017 20:22 Zweryfikowany negatywnie
awatar Grzegorz Walkiewicz
autor projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Nowego Świata, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy. Rośliny zastąpią donice i kwietniki na latarniach.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

300 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

• Brak możliwości realizacji zadania w przeciągu półtora roku ze względu na konieczność zgromadzenia dokumentacji historycznej dotyczącej ilości, miejsca oraz gatunków dawnych nasadzeń. • W opinii Konserwatora oraz z dotychczas zebranej dokumentacji wynika, że w pasie drogowym ulicy Nowy Świat nie było nasadzeń drzew i krzewów. • Odtworzenie zieleni zdaniem SKZ jest możliwe tylko dokładnie w miejscach gdzie takie nasadzenia występowały w przeszłości, przy zachowaniu ich gatunków. • Konieczność przeprowadzenia licznych uzgodnień związanych ze zmianą organizacji ruchu oraz zmianą zagospodarowania terenu. • Konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych - czynnik wydłużający proces realizacji. • Konieczność uzyskania opinii koncepcji zagospodarowania terenu u Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na prace zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami. • Brak możliwości posadzenia drzew wzdłuż ulicy Nowy Świat ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne. • Ze względu na to, że przedmiotowa lokalizacja znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków istnieje duże ryzyko ingerencji w stanowiska archeologiczne - potencjalny czynnik wydłużający proces realizacji. • Dodatkowe zwężenie powierzchni chodników uniemożliwi funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. • Negatywna opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków dotycząca likwidacji koszy mieszczących się na latarniach.


Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście Północne


Lokalizacja projektu

ulica Nowy Świat

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Nowy Świat


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Nowego Świata będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Nowy Świat, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.
Drzewa byłyby posadzone w miejscach, na które pozwoliłaby istniejąca infrastruktura podziemna ulicy. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są obecnie powszechnie stosowane.

Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, klon srebrzysty, platan klonolistny, katalpa). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, runianka japońska 'Green Carpet’, irga ‘Dammera Major’).

Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Nowego Świata bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku.

Projekt nawiązuje do naszych projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa wybranych przez mieszkańców do realizacji w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż Nowego Świata jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią Nowego Świata pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na Nowym Świecie zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy Nowym Świecie - 40 000,00 zł
Przygotowanie projektu wykonawczego - 40 000,00 zł
Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie Nowego Świata w małą architekturę, np. ławki, kosze – 220 000 zł
Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania Nowego Świata.

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Karty weryfikacjiKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.