2370 - Jadło-dzielnie dla Żoliborza!

23.01.2017 23:39 W trakcie realizacji
awatar Marcelina Zjawińska
autor projektu

Stan realizacji projektu

W dniu 13 marca 2018 r. ponownie ogłoszono na stronie Urzędu Dzielnicy Żoliborz zaproszenie do składania ofert na realizacje projektu, w poprzednim nie wpłynęła żadna oferta. W wyniku postępowania złożono 2 oferty, spośród których wybrano jedną. W kwietniu prowadzono rozmowy z Oferentem co do warunków umowy. Przed rozpoczęciem realizacji projektu konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę (postawienie szafy zewnętrznej i zadaszenie lodówek). W dniu 12 lipca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję nr W/2058/2018 umożliwiająca instalację pawilonu "Jadło-dzielni" na wskazanej działce. Decyzja została odebrana przez Wykonawce i do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz złożone zostały dokumenty pozwalające na wydanie pozwolenia na dalsze prace związane z posadowieniem pawilonu na działce. Wykonawca deklaruje, że rozpocznie prace terenowe 31 sierpnia 2018 r. Opóźnienie w realizacji zakładanego harmonogramu prac wynika z terminu oczekiwania na decyzję Konserwatora. Prace prowadzone są zgodnie z zawartą umową. Wydział przygotowuje się do etapu promocji projektu.

Oddane głosy

399
Realizowany przez: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz
Aktualizacja: 29.08.2018 12:26

Jadło-dzielnia to miejsce, w którym można podzielić się lub poczęstować jedzeniem. Do specjalnie zaprojektowanej na te potrzeby stacji każdy może przynieść produkty nadające się do spożycia, których nie jest w stanie zagospodarować i/lub bezpłatnie poczęstować się żywnością. Celem Jadło-dzielni jest zapobieganie powszechnemu zjawisku marnowania jedzenia.

Kategoria projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna

Koszt całkowity projektu

42 500,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, Obszar 1 - Żoliborz Centralny


Lokalizacja projektu

Okolice Urzędu Dzielnicy Żoliborz (działka nr 13/1 z obrębu 7/01/07).

Istotne informacje o lokalizacji

Ze względu na charakter projektu lokalizacja została wybrana z szczególną starannością. Przede wszystkim tak, by do Jadło-dzielni będą mieli łatwy dostęp zarówno mieszkańcy okolicznych osiedli, jak i potencjalni dostarczyciele produktów (sklepy osiedlowe, lokale gastronomiczne, a także i sami mieszkańcy). W pobliżu znajduje się przyłącze do prądu, dzięki czemu w stacji może znaleźć się szafa chłodnicza, a dzięki łatwemu dostępowi do wody będzie można dbać o czystość. Reprezentacyjne okolice Urzędu także zostały wybrane nieprzypadkowo. Z jednej strony ułatwi to dzielnicy nadzór nad pilotażowym projektem, z drugiej - mieszkańcy będą mieli okazję do oswojenia się z propozycją. Przyczyni się także zasadniczo do rozpowszechnienia samej idei Foodsharingu.


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jadło-dzielnie znajdować się będą w przestrzeni otwartej w miejscach dostępnych całodobowo i dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Według Eurostatu w Polsce marnuje się 9 mln ton, z czego 2 miliony ton to żywność zmarnowana w gospodarstwach domowych. Jednocześnie niemal 3 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie (GUS 2016).

Jadło-dzielnie mają stanowić punkty wymiany jedzenia. Każdy, kto nie ma pomysłu i możliwości zagospodarowania nadającej się do spożycia żywności, może przynieść ją do Jadło-dzielni i zapobiec jej zmarnowaniu. Każdy może także poczęstować się produktami znajdującymi się w lodówce lub na regale. Produkty zamiast niepotrzebnie się zmarnować, trafią do osób, które z nich skorzystają.

Z Jadło-dzielni będzie można korzystać przestrzegając odpowiednich zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny. O czystość i zgodność produktów z wypracowanym regulaminem dbać będzie opiekun.

Jadło-dzielnie zakładają swobodne dzielenie się wszystkich ze wszystkimi i opierają się na wolnej i dobrej woli współmieszkańców. Kierowane są zarówno do osób o mniejszych dochodach, jak i wszystkich tych, którzy uważają siebie za potrzebujących w danym momencie. Korzystający z Jadło-dzielni na równych zasadach mieszkańcy nie będą w ten sposób w żaden sposób stygmatyzowani.

Pierwsze Jadło-dzielnie, założone przez ruch obywatelski Foodsharing Warszawa już w stolicy powstały. Założyciele inspirowali się ruchem Foodsharing w Niemczech, gdzie działa on na wielką skalę od ponad 4 lat. Korzystają z niego mieszkańcy miast ratując rocznie tony żywności. Za Warszawą poszły także inne polskie miasta, zakładając Jadło-dzielnie z odzyskanych lodówek i regałów. Pomoc dzielnicy w budowaniu zintegrowanych stacji jest kluczowa dla rozprzestrzenienia i spopularyzowania zarówno teorii Foodsharingu, jak i samej praktyki dzielenia się.

Projekt przyczynić ma się przede wszystkim do ograniczenia zjawiska wyrzucania jedzenia przydatnego do spożycia. Stanowi pomoc potrzebującym dzięki lepszej redystrybucji żywności. Jadło-dzielnie to także projekt edukacyjny w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Zmniejszy się ilość odpadów. Zwiększy się świadomość dotycząca produktów, opakowań oraz terminów przydatności do spożycia.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jadło-dzielnie mają przede wszystkim służyć ograniczeniu zjawiska marnowania żywności. Dzięki nim produkty, które dotychczas trafiały do śmietnika, zostaną wykorzystane przez potrzebującego. Taka sąsiedzka kooperatywa może przyczynić się do wzmocnienia więzi społecznych. Działając długofalowo, zmienią się nasze konsumenckie przyzwyczajenia kupowania zbyt dużo, niepotrzebnie oraz bez zastanowienia. Wyrabiane będą nowe nawyki racjonalnego planowania zakupów oraz bardziej świadomej konsumpcji. Wszystko to może przenieść się na inne obszary życia społecznego. Dzięki nim wzrastać będzie wrażliwość na drugiego człowieka i jego potrzeby. Długofalowe skutki będą miały zatem wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, generowanie i wzmacnianie zachowań prospołecznych oraz budowanie zaufania i kapitału społecznego.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zewnętrza szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, dwu-drzwiowa,
z transportem —> 10.000
Wykonanie zabudowy stacji (materiały i montaż) —> 20.000
Podłączenie do prądu (licznik z montażem) —> 5.000
Wyposażenie stacji (kosze na śmieci, sprzęt do sprzątania, środki czystości) —> 2.000
Kampania promocyjno-informacyjna (opracowanie i druk ulotek oraz plakatów; ewentualne spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami) —> 5.500

Całkowity koszt projektu: 42 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zużycie energii —> 1.100
Zużycie wody —> 300
Środki czystości —> 2.000
Wywóz nieczystości —> 1.000

Wynagrodzenie opiekuna Jadło-dzielni—> 12.000 PLN


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16 400,00 zł

ModyfikacjeKomentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.