Rowerowy Lewandów

256
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Sebastian Gut
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
390 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • sport
  • zdrowie
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Kartograficznej (odcinek ok. 500m od skrzyż. z ul. Geometryczną do wschodniej granicy) oraz ulicy Geometrycznej (odcinek ok. 300m od skrzyż. z ul. Kartograficzną do ul. Siecznej) z włączeniem w powstającą drogę dla rowerów w ulicy Siecznej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Kartograficzna na odcinku od wschodniej granicy do skrzyż. z ul. Geometryczną oraz ul. Geometryczna od skrzyż. z Kartograficzną do ul. Siecznej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Inwestycja na działkach należących do m. st. Warszawa w ramach istn. rezerw terenu w pasach drogowych ulic Kartograficznej i Geometrycznej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Kartograficznej (odcinek ok. 500m od skrzyż. z ul. Geometryczną do wschodniej granicy) oraz ulicy Geometrycznej (odcinek ok. 300m od skrzyż. z ul. Kartograficzną do ul. Siecznej) z włączeniem w powstającą drogę dla rowerów w ulicy Siecznej.
Opis projektu
Budowa asfaltowej drogi dla rowerów (DDR) długości ok. 800m i szerokości 2m w ciągu ulic:
- Kartograficznej (odcinek ok. 500m od wschodniej granicy do skrzyż. z ul. Geometryczną),
- Geometrycznej (odcinek ok. 300m od skrzyż. z ul. Kartograficzną do ul. Siecznej),
z włączeniem w powstającą drogę dla rowerów w ulicy Siecznej.
Inwestycja nie wymaga wykupu gruntów - będzie zrealizowana w rezerwie w istn. pasów drogowych.
Na odcinku w ulicy Kartograficznej konieczna budowa jednej (lub dwóch) studni chłonnych oraz przykrycie istn. rowów odparowalno-chłonnych o łącznej długości ok. 100m przy zastosowaniu rur rozsączająco-odprowadzających.
DDR ma zapewnić bezpieczny dojazd dzieciom do największej szkoły podstawowej w kraju (SP356 przy ul. Głębockiej 66) a mieszkańcom do komunikacji miejskiej oraz w inne rejony dzielnicy.
O dużym zainteresowaniu dojazdem rowerem do szkoły niech świadczą wyniki zeszłorocznej edycji akcji Rowerowy Maj, w której uczniowie SP356 zajęli pierwsze miejsce w kategorii szkół dużych, a drugie w ogólnej klasyfikacji.
W przeprowadzonej przez inicjatywę "Park Przy Szkole" ankiecie, w czerwcu 2018 roku, na pytanie czego najbardziej brakuje mieszkańcom w tej okolicy, 543 osoby (blisko 53% respondentów) wskazało ścieżki rowerowe.

Cele:
1. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.
2. Zachęcenie do zmiany środka transportu na bardziej ekologiczny.
3. Promowanie bezemisyjnej komunikacji w ramach walki ze smogiem.
4. Promowanie zdrowego stylu życia.
5. Zmniejszenie ruchu samochodowego zarówno na terenie szkoły, jak i w mieście.

Szacowane koszty:
- budowa drogi 800m: 320 000 zł
- projekt: 40 000 zł
- odwodnienie: 30 000 zł (dodatkowo)
SUMA: 390 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na ulicę Kartograficzną wyjazd ma kilkaset samochodów z dużych osiedli mieszkaniowych, w marcu 2020 roku deweloper JW Construction oddaje osiedle na 120 mieszkań, firma Jakon Nowa ma już prawomocne pozwolenie na 4 bloki, a kolejni deweloperzy wystąpili z takimi wnioskami (Budomatex, PV Projekt, Rogowski Development).
Wobec wykluczenia komunikacyjnego tej części dzielnicy (najbliższy przystanek to ok. 1km), dużego natężenia ruchu samochodowego na wąskiej 5,5m drodze z jednostronnym chodnikiem proponuję budowę drogi dla rowerów, która zapewni bezpieczny dojazd dzieciom do największej szkoły podstawowej w kraju (SP 356 przy ul. Głębockiej 66) a mieszkańcom do komunikacji miejskiej oraz w inne rejony dzielnicy.
O dużym zainteresowaniu dojazdem rowerem do szkoły niech świadczą wyniki zeszłorocznej edycji akcji Rowerowy Maj, w której uczniowie SP356 zajęli pierwsze miejsce w kategorii szkół dużych, a drugie w ogólnej klasyfikacji.
W przeprowadzonej przez inicjatywę "Park Przy Szkole" ankiecie, w czerwcu 2018 roku, na pytanie czego najbardziej brakuje mieszkańcom w tej okolicy, 543 osoby (blisko 53% respondentów) wskazało ścieżki rowerowe.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
390000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
390 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów O-51 i X-71, w którym to pas drogowy nie pozwala zlokalizować projektowanej ścieżki rowerowej bez jego powiększenia o szerokość skrajni ruchu rowerowego, zwiększenia z uwagi na wymaganą lokalizację istniejących znaków drogowych za krawędzią ścieżki rowerowej, oraz zwiększenia w oparciu wytyczne nakazujące wyznaczenie przejazdu rowerowego w odległości 5 m od krawędzi jezdni.
2. Miasto Stołeczne Warszawa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami, na których projekt byłby realizowany. Konieczne jest poszerzenie granic istniejącego pasa drogowego o działki nie będące własnością Miasta.
3. Projekt w istniejącym pasie drogowym ul. Kartograficznej i ul. Geometrycznej narusza normy, standardy i przepisy techniczne, w szczególności: rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.216, poz. 124 j.t. ze zm.), oraz zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie m. st. Warszawy, rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), Projekt ten narusza także wytyczne Biura Polityki Mobilności i Transportu, przekazane do stosowaniach w ocenie projektów BO na rok 2021.
4. Projekt nie jest możliwy do realizacji we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, z uwagi na brak rezerw terenu w istniejących pasach drogowych ul. Kartograficznej i ul. Geometrycznej.
5. Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji narusza gwarancję udzieloną m.st. Warszawie na wykonane roboty: w ul. Kartograficznej, w ul. Geometrycznej, w ul. Siecznej.
6. Do realizacji projektu wymagane są decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, w szczególności realizacja projektu jest możliwa jedynie w oparciu o procedurę ZRID w zakresie poszerzenia pasa drogowego, oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych na istniejących w przebiegu proponowanej ścieżki rowerowej rowach odwadniających. Uzyskanie decyzji ZRID oraz pozwolenia wodnoprawnego nie pozwoli zrealizować projektu w trakcie jednego roku budżetowego.
7. Projekt nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność przeprowadzenia skomplikowanej i czasochłonnej procedury ZRID, związanej z pozyskaniem gruntów na poszerzenie pasa drogowego, zaprojektowania ścieżki rowerowej, uzyskania decyzji pozwalającej na jej wykonanie, przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót w terenie, wykonanie robót oraz przekazanie inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą. Konieczne jest także uzyskanie decyzji wodnoprawnej na budowę urządzeń wodnych z uwagi na przebieg projektowanej ścieżki przez rowy odwadniające, która dodatkowo wydłuży czas potrzebny na zaprojektowanie przebiegu i określenie parametrów technicznych ścieżki rowerowej.
(szczegóły oceny poszczególnych punktów znajdują się w karcie ponownej oceny)

Modyfikacje

15.01.2020 08:25
Autor projektu
16.01.2020 20:36
Autor projektu
20.01.2020 21:33
Autor projektu
19.06.2020 15:10
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany