2215 - Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla

13.03.2016 23:48 W trakcie realizacji
awatar Krzysztof Rytel
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu wykonano wymianę gruntu przy drzewach, zastosowano systemy napowietrzające, a także powiększono misy drzew. ZTP w ramach własnego budżetu dokonało wymiany wszystkich drzew na ulicy. Pojemniki z roślinami okrywowymi zostały zabezpieczone do wiosny a nasadzenia roślin okrywowych zostaną wykonane po stwierdzeniu żywotności nowo posadzonych drzew.

Trwa dalsza realizacja projektu w zakresie ZZW. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

Oddane głosy

845
Realizowany przez: Zarząd Terenów Publicznych / Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Aktualizacja: 02.08.2018 09:48

Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszt całkowity projektu

143 025,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny, Sawa


Lokalizacja projektu

ul. Smulikowskiego (ZTP), ul. Dobra (ZOM), ul. Tamka (ZOM) w Warszawie.

Istotne informacje o lokalizacji

-

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.

Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew przy ul. Smulikowskiego,
ul. Dobrej, ul. Tamka w Warszawie.
Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu. W ramach modernizacji mis zostanie wymieniona ziemia na podłoże strukturalne. Podłoże to zapewnia utrzymanie właściwych stosunków powietrzno – wodnych
w podłożu oraz odpowiednią ilość składników pokarmowych, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju korzeni drzew. Ponadto tam, gdzie będzie taka możliwość zastosowany zostanie system nawadniająco – napowietrzający umożliwiający swobodny przepływ wody i dostęp powietrza.
W przypadku mis, które nie wymagają modernizacji, na głębokości ok. 20 cm, zostanie wymieniona ziemia rodzima na ww. substrat.
W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi, w przypadku mis o większej powierzchni uzupełnione zostaną nasadzenia krzewów i pnączy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic oraz placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności. Drzewa w mieście oczyszczają powietrze, dają schronienie przed upałem. Duże drzewa są ozdobą miasta i wykazują ogromne walory estetyczne.
Drzewa w mieście mają trudne warunki do wzrostu i rozwoju – często rosną w niewielkich misach, które niszczone są przez parkujące samochody, zimą narażone są na zasolenie a latem na niedobór wody.
Projekt ten ma na celu poprawę warunków bytowych drzew, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju, poprzez wymianę ziemi, podlewanie, nawożenie, mulczowanie przekompostowaną korą z roślin iglastych, która pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz montaż metalowych wygrodzeń poprawią estetykę na omawianym terenie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tereny ZOM (ul. Dobra i ul. Tamka):
- projekt budowlano – wykonawczy: 4 000,00zł brutto;
- zdjęcie nawierzchni wokół 11 drzew (ok. 20m2): 660,00zł brutto;
- wymiana podłoża w 11 misach: 44 000,00zł brutto;
- ułożenie nawierzchni na podbudowie z gleby strukturalnej wokół drzew: 12 100,00zł brutto;
- oznakowanie projektu (3 szt.): 2 250,00zł brutto;
- wygrodzenia: 8 000,00zł brutto;
- nasadzenia krzewów: 13 180,00zł brutto;
Tereny ZTP (ul. Smulikowskiego):
• Modernizacja mis drzew:
- powiększenie mis (rozebranie i ułożenie kostki, obrzeża, itp.): 3 200,00 zł brutto (400,00zł x 8);
- podłoże strukturalne: 16 000,00 zł brutto (4m3 x 500,00zł x 8);
- system napowietrzająco – nawadniający: 1 200,00zł brutto (100,00zł x 12);
- materiał roślinny wraz z posadzeniem: 2 000,00zł brutto (5szt./misę x 50,00zł x 8);
- mulczowanie mis drzew: 600,00zł brutto (5m2 x 15,00zł x 8);
- metalowe wygrodzenie mis drzew: 14 400,00zł brutto (9mb x 200,00zł x 8);
- podlewanie mis drzew w sezonie wegetacyjnym: 1 040,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 8);
- pielenie: 960,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x8);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 480,00zł brutto (16szt. x 30,00zł);
• Renowacja mis o pow. 25m2:
- wymiana ziemi na urodzajną (w tym koszt robocizny, wywozu ziemi, zakup podłoża, transportu): 4 900, 00 zł brutto (7m3x700,00zł);
- uzupełnienie nasadzeń (materiał roślinny wraz z posadzeniem): 3 750,00zł brutto (75 szt. x 50,00zł);
- mulczowanie mis : 375,00zł brutto (25m2 x 15,00zł);
- metalowe wygrodzenie mis: 9 000,00zł brutto ( 45mb x 200,00zł);
- podlewanie mis w sezonie wegetacyjnym: 390,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 3);
- pielenie: 360,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x 3);
- naklejka informacyjna z oznaczeniem budżetu partycypacyjnego: 180,00zł brutto (6szt. x 30,00zł);
Całkowity koszt projektu: 143 025,00 zł brutto, w tym 84 190,00 zł brutto ZOM, 58 835,00zł brutto (ZTP).

Całkowity koszt projektu: 143 025,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Tereny ZTP:
- podlewanie w sezonie wegetacyjnym: 1 560,00zł brutto (26 podlewań x 5,00zł x 12mis)
- mulczowanie mis drzew: 900,00zł brutto (75,00zł x 12szt. mis);
- pielenie: 1 440,00zł brutto (6 pieleń x 20,00zł x12misy),
- naprawa lub wymiana metalowych wygrodzeń: 4 680,00zł brutto (przyjęto 20%wartości montażu nowych wygrodzeń);
Tereny ZOM:
- koszt trzyletniej pielęgnacji nasadzeń krzewów na terenie ZOM: 1 548,00 zł brutto – koszt rocznej pielęgnacji nasadzeń krzewów na terenie ZOM: 516 zł. brutto (1 548,00/ 3).
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 9 096,00zł.


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 9 096,00 zł

Karty weryfikacji

Modyfikacje

  • 12.05.2016 13:55 - Koordynator w dzielnicy Śródmieście - sprawdź zmiany
  • 27.05.2016 14:45 - Koordynator w dzielnicy Śródmieście - sprawdź zmiany
  • 31.05.2016 13:27 - Koordynator w dzielnicy Śródmieście - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.