11 - Szkolna Akademia Przyrody

02.06.2015 10:17 Zweryfikowany negatywnie
Borsuk11
autor projektu

Projekt ma na celu wzbogacenie oferty szkolnych zajęć przyrodniczych przez prowadzenie ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Warsztaty rozbudują praktyczną wiedzę i twórcze umiejętności uczniów oraz będą kształtowały postawy proekologiczne.

Kategoria projektu

  • edukacja

Koszt całkowity projektu

136 000,00 zł

Powód weryfikacji negatywnej

O opinię w sprawie przedstawionego projektu ,,Szkolna Akademia Przyrody" zwrócono się do dyrektorów szkół podstawowych. Szkoły nie zgłosiły chęci skorzystatnia z wdrożenia programu.


Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Ursus

Istotne informacje o lokalizacji

szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Ursus

Klasyfikacja projektu


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą odbywały się w szkołach podstawowych i są dedykowane uczniom klas IV-VI w terminach uzgodnionych z dyrekcją szkół w godzinach popołudniowych w trakcie roku szkolnego od marca do maja włącznie (24 grupy warsztatów na terenie 4 szkół w dzielnicy). Przewidywany czas zajęć to 90 minut. Harmonogram szczegółowy (data oraz temat odbywających się tego dnia zajęć) zostanie zamieszczony na stronie internetowej wykonawcy. Liczebność grupy: 30 osób. Aby wziąć udział w zajęciach należy zapisać się wypełniając formularz elektroniczny i odsyłając na wskazany adres mailowy wykonawcy. Możliwe są zapisy zbiorcze (grupowe). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pełny opis projektu

Poznawanie świata przyrody jest niezwykle ważne ze względu na to, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd i funkcjonowanie środowiska, w którym żyjemy. Warto więc się o nie troszczyć. Jednak, aby mądrze chronić środowisko, należy je poznać i zrozumieć. Dlatego celem zajęć jest pobudzenie w uczniach pasji do odkrywania piękna świata przyrody poprzez wykonywanie ciekawych doświadczeń i obserwacji. Dzięki kształtowaniu postaw proekologicznych, dzieci zrozumieją przyrodę i rządzące nią prawa.

Proponowany układ i opis zajęć:

1. Wstęp: preferowana prezentacja multimedialna bogato ilustrowana zdjęciami i obrazkami, aby w przystępny sposób można było uzasadnić wybór tematu oraz krótko omówić problemy, które zostaną poruszone. Ta część powinna opierać się na dyskusji (w postaci tzw. "burzy mózgów"), gdzie prowadzący zadaje pytania, na które odpowiadają uczniowie. Ma ona na celu zaangażowanie uczniów w pracę, pobudzenie do myślenia i formułowania własnej opinii, jak również sprawdzenie ich wiedzy i jej weryfikację.

2. Prezentacja i rozważania teoretyczne dotyczącego określonego problemu powinny być przeplatane zajęciami praktycznymi. Po omówieniu zagadnienia uczniowie w grupach lub indywidualnie wykonują zadania w formie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Dzięki temu mogą samodzielnie przeanalizować przebieg zjawisk, które zachodzą w przyrodzie. Na podstawie uzyskanych wyników uczniowie formułują swoją opinię i przedstawiają ją grupie. Następnie prowadzący weryfikuje zaprezentowane pomysły i podsumowuje zadanie, wyjaśniając najważniejsze zagadnienia.

3. Po zakończeniu części praktycznej ma miejsce wspólne podsumowanie opierające się na dyskusji i "burzy mózgów". Uczniowie starają się odnieść przeprowadzone eksperymenty do świata przyrody, nazywając zjawiska i procesy przebiegające w naturze.

(dalszy ciąg w załączniku 1)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nauczyciele ze względu na przeładowany program nauczania nie mają czasu, aby na lekcjach dokładnie omówić zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie. Dlatego zajęcia często nie mają charakteru praktycznego i są ograniczone do przekazywania informacji przez nauczyciela. Proponowane zajęcia praktyczne polegające na prowadzeniu doświadczeń, obserwacji będą rozwijały zainteresowania młodych ludzi, pozwolą im lepiej zrozumieć otaczające środowisko, będą kształtowały postawy proekologiczne.

Dalszy ciąg w załączniku 2

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt całkowity zajęć: 136000 zł;

liczba zajęć przeprowadzonych na terenie dzielnicy = 24 grupy (8 spotkań x 3 miesiące) x 4 szkoły = 96 warsztatów;
liczba uczestników w 1 grupie = 30 osób;
koszt zajęć = 45 zł od osoby (obejmuje niezbędne materiały do zajęć, wynagrodzenie dla prowadzących oraz sprzątanie sali);
koszt udostępnienia sali w szkole na 96 zajęć = 6400 zł;

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 96 zajęć x 30 osób x 45 zł (koszt uczestnika) + 6400 zł (udostępnienie sali) = 136000 zł


Całkowity koszt projektu: 136 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIENapisz do autora pomysłu

Autor pomysłu nie podał adresu e-mail. Nie możesz się z nim skontaktować.