Pytania i odpowiedzi

Etap 1 - Zgłaszanie pomysłów

Składanie projektów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będzie trwało od 20 maja 2019 roku do 10 czerwca 2019 roku.

Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chciałbyś zgłosić do budżetu partycypacyjnego, wejdź na stronę wypełnij formularz przez internet dostępny na stronie głównej.

Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Otrzymasz go w urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz. Jeżeli chciałbyś wysłać formularz listownie, to w przypadku projektów na poziomie dzielnicowym wyślij go na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Natomiast jeżeli projekt dotyczy poziomu ogólnomiejskiego wyślij go do siedziby Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, również z dopiskiem „Budżet obywatelski”.

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do 10 czerwca 2019 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Nie, żeby zgłosić pomysł do budżetu obywatelskiego (lub zagłosować), nie trzeba być zameldowanym w Warszawie – wystarczy mieszkać w Warszawie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miescowości, możesz zgłosić swój pomysł!

Tak, w budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy może zgłosić pomysł bez względu na wiek.

Osoby powyżej 13 roku życia mogą zgłaszać projekty samodzielnie. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zgłaszać pomysły (oraz głosować) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Oczywiście niepełnoletni mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy powinni być w takim wieku, aby mieć świadomość tego, jaki projekt zgłaszają.

Możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów, na dowolnym poziomie i dla dowolnej dzielnicy - niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Do składanego projektu musisz dołączyć listę z podpisami osób, które popierają ten pomysł. Lista powinna zawierać w przypadku projektów na poziomie dzielnicowym podpisy 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt lub na poziomie ogólnomiejskim podpisy 40 mieszkańców Warszawy. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Podpisy zbierz na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.

Na liście może podpisać się również osoba niepełnoletnia. Jednak w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczny będzie podpis ich opiekuna prawnego.

Nie. Pomysł możesz zgłosić w kilku różnych dzielnicach - nie musisz w niej mieszkać.

Nie. Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Tak. Autor pomysłu może wycofać swój pomysł, do 27 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe.

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego pomysłu należy jak najszybciej zaznaczyć to na swoim koncie w strefie użytkownika (jeśli pomysł zgłaszany był przez Internet) lub zgłosić pisemnie urząd dzielnicy, jednostkę lub biuro (jeśli pomysł zgłaszany był w formie papierowej).

Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z różnych form wsparcia, jakie oferuje Miasto. Podczas trwania etapu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne oraz tzw. maratony pisania projektów. z udziałem pracowników urzędu. Możesz więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji.

Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego: KOORDYNATORZY ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicach

Terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub na stronach urzędów dzielnic. Na stronach dzielnic zamieszczone są również dodatkowe informacje nt. możliwości zgłaszania pomysłów oraz dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów.

Tak. Od tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego można zgłaszać również pomysły na poziomie ogólnomiejskim.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub 

obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zielnei m.st. Warszawy.

Tak, ale muszą zostać spełnione określone warunki. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą spełniać kryteria oceny, w tym kryteria dostępności – dostęp do efektu realizacji projektu nie może być ograniczony. Realizacja projektu na wygrodzonym terenie, jest więc możliwa tylko w sytuacji, gdy dostęp do efektu realizacji projektu zostanie zapewniony mieszkańcom Warszawy zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępności.

Pomysły zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą dotyczyć terenów do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

Możesz zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne. Masz naprawdę bardzo wiele możliwości.

Pomysły mogą dotyczyć tych zadań, którymi na co dzień zajmują się biura urzędu, urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Nie. Warunkiem przyjęcia pomysłu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy. Bez ich wskazania nie jest możliwe określenie prawa danej osoby do udziału w budżecie obywatelskim (prawo udziału przysługuje wyłącznie mieszkańcom Warszawy).

Aby wstępnie zorientować się, czy wybrany teren może zostać wykorzystany na cele budżetu obywatelskiego, można skorzystać z mapy własności gruntów, stanowiącej część serwisu mapowego prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Należy pamiętać, że mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji.

Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości, w tym o podmiocie posiadającym prawo do dysponowania tą nieruchomością, zawarte są w jej Księdze Wieczystej. Aby zapoznać się treścią Księgi Wieczystej, wystarczy otworzyć przeglądarkę ksiąg wieczystych, znajdująca się pod adresem www.ekw.ms.gov.pl lub udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Dlatego też, jeżeli projekt ma być zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy, uzyskanie dokładnych informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości nie jest konieczne, aby zgłosić swoją propozycję projektu do budżetu obywatelskiego.

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa dysponuje prawem wystarczającym na realizację tych projektów.

Polski system prawa określa m.in. następujące formy władania nieruchomością:

 • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
 • trwały zarząd;
 • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
 • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

Na przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg władania zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa.

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

 1. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
 2. Wybierz poziom zgłaszanego projektu, ogólnomiejski lub dzielnicowy. W przypadku poziomu dzielnicowego wybierz dzielnicę, której dotyczy projekt.
 3. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy.
 4. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań, elementów będzie się składał.
 5. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.

Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu. 

Szczegółowe informacje o przyjętych dokumentach programujących rozwój m.st. Warszawy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego (dane kontaktowe TUTAJ).

Pomysły zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą umożliwiać korzystanie z efektu realizacji mieszkańcom nieodpłatnie.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń. W przypadku projektów skierowanych do ogranicznej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

Pomysły, które w wyniku oceny nie będą zgodne z kryteriami dostępności, nie będą mogły być dopuszczone do głosowania.

Etap 2 - Ocena pomysłów

Zgłoszone projekty trafiają do właściwej merytorycznie jednostki, której pracownicy szczegółowo oceniają możliwość realizacji danego pomysłu. Pracownicy urzędu sprawdzają m.in.:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwość realizacji w ciągu roku,
 • zgodność z kompetencjami miasta,
 • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
 • zgodność z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy,
 • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu kontaktują się z autorem, przedstawiają proponowany zakres zmian i wyjaśniają, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian, autor pomysłu może odnieść się w ciągu sześciu dni od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie oceniony negatywnie.

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 sierpnia 2019 r. na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.plTego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku oceny zgłoszonych pomysłów.

Etap 3 - Odwołania od wyników oceny

Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie składając odwołanie.

Odwołanie (ze wskazaniem zastrzeżeń do ocedny projektu oraz ich uzasadnieniem) można złożyć elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl w strefie użytkownika lub papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzedu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim).

Odwołanie należy złożyć pomiędy 9 a 13 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyniku ponownej oceny przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 26 sierpnia 2019 roku. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

Odwołanie możesz zgłosić wyłącznie od 9 do 13 sierpnia i tylko dla projektów ocenionych negatywnie.

 

1. Zaloguj się na konto, z którego zgłosiłeś projekt. W tym celu wybierz w lewym górnym rogu symbol człowieka na niebieskim tle. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło.

2. Przejdź do strefy użytkownika ponownie wybierając symbol człowieka na niebieskim tle.

3. Znajdź na liście zgłoszonych projektów ten, do którego chcesz złożyć odowołanie i wciśnij czarny symbol trybika, a następnie wybierz "Wyślij odowłanie".

4. Uzupełnij treść odowłania. Napisz, dlaczego Twoim zdaniem projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz swoje zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. W odwołaniu możesz odnieść się do punktów w karcie oceny merytorycznej lub formalnej, które nie zostały spełnione. Wybierz niebieski przycisk "Wyślij odwołanie".

6. System poprosi Cię o potwierdzenie wysłania. Wciśnij "OK".

7. Na adres e-mail dostaniesz wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia odwołania.

Etap 4 - Głosowanie

Głosowanie na pomysły będzie trwało od 6 do 23 września 2019 roku. Możesz zagłosować na dwa sposoby:

 • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
 • Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania, czyli od 6 września.

Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 23 sierpnia do 15 września 2019 r.

Możesz wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od wartości tych projektów.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim.

Nie. Przed zagłosowaniem, trzeba wybrać JEDNĄ DZIELNICĘ, w której chce się oddać głos. Można więc wypełnić tylko jedną kartę do głosowania. Jeśli dana osoba wypełni kilka kart do głosowania (papierową bądź przez internet) wszystkie jej głosy zostaną unieważnione.

Poza głosowaniem na projekty w dzielnicy możesz również zagłosować na projekty ogólnomiejskie.

Tak. Możesz zagłosować na projekty w jednej wybranej dzielnicy oraz te ogólnomiejskie.

Na papierowych kartach do głosowania dostępne będą projekty z obu poziomów - z wybranej przez Ciebie dzielnicy i z poziomu ogólnomiejskiego. Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

Karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic od początku głosowania, czyli od 6 września 2019 roku. 

Uwaga! W każdej dzielnicy karta do głosowania wygląda inaczej (na każdej są inne projekty), jeśli więc chcesz głosować np. na Mokotowie, kartę musisz wziąć z Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Kartę będzie można też pobrać (i wydrukować) ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl od 6 września.

Etap 5 - Wyniki głosowania

Nie ma konkretnej liczby pomysłów, która wygra w danej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim – to jest zależne przede wszystkim od kosztu projektów, które uzyskają najwięcej głosów.

Wygra (a więc przeznaczonych będzie do realizacji) tyle projektów, ile zmieści się w kwocie pieniędzy przeznaczonej na daną dzielnicę lub poziom ogólnomiejski. Może więc zdarzyć się tak, że wygra pięć bardzo drogich projektów lub kilkanaście tańszych, mniejszych pomysłów.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać wybrany na poziomie dzielnicowym musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najamniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.

Inne

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.  

Za nami juz pięć edycji budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Ich podsumowanie znajdziecie w zakładce POPRZEDNIE EDYCJE

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetów miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu miasta przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Rada Miasta Stołczenego Warszawy zdecydowała, że corocznie na budżet obywatelski będzie przeznaczane 0,5% wydatków m.st. Warszawy (zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym).

Projekty wybrane przez mieszkańców wpisane zostoną do budżetu miasta i zrealizowane przez miasto. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo. 

Zrealizowane zostaną te projekty, na które zagłosuje najwięcej osób - aż do wyczerpania kwoty, jaka jest na nie przeznaczona. Nie wszystkie projekty będą więc mogły być zrealizowane.

Jeśli dany projekt nie zostanie wybrany, a uważacie, że jest ważny dla Waszej okolicy, warto pomyśleć o zrealizowaniu go w ramach INICJATYWY LOKALNEJ.

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z mieszkańcami. W ramach inicjatywy lokalnej Urząd Miasta zakupuje np. matariały budowlane, farby lub wspiera organizacyjne, a mieszkańcy wnoszą swój wkład np. w postaci swojego czasu lub fizycznej pracy. W ten sposób można zrealizowac takie inicjatywy jak odmalowanie ławek, nasadzenia kwiatów, budowa budek dla kotów itp.

Wszystkie potrzebne informacje o tej formie działania znajdziecie na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl.

Podobny projekt można tez oczywiście zgłosić do budżetu obywatelskiego ponownie w kolejnym roku.

W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy.

Nie jest wymagane zameldowanie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miescowości, możesz zgłosić projekt, a później głosować w budżecie obywatelskim. 

Nie trzeba być pełnoletnim. Głosować i zgłaszać projekty mogą też osoby małoletnie. Osoby powyżej 13 roku życia mogą zgłaszać projekty samodzielnie. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zgłaszać pomysły (oraz głosować) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdzasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie obywatelskim!

Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których szczególną formą jest budżet obywatelski, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

Tak. Jeśli studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miescowości, możesz zgłosić projekt, a później głosować w budżecie obywatelskim.

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdzasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie partycypacyjnym.

Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których szczególną formą jest budżet obywatelski, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

Możesz zgłosić projekt jeżeli zamieszkujesz na terenie m.st. Warszawy. Do wzięcia udziału w głosowaniu niezbędny jest numer PESEL.

Rada ds. budżetu obywatelskiego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy. Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu realizacji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Do zadań Rady należy w szczególności: 

 • konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu obywatelskiego
 • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego
 • działania zmierzające do rozwoju budżetu obywatelskiego w Warszawie;
 • wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz reprezentacyjne.

Więcej informacji nt. Rady ds. budżetu obywatelskiego: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/rada-ds-budzetu-partycypacyjnego