Strefa użytkownika

Klauzula informacyjna

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl, w trakcie składania projektów lub głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku zakładania konta w aplikacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok, w tym:

 • umożliwienia zgłoszenia Twojego projektu lub
 • poinformowanie, że pojawiły się nowe komentarze w dyskusji, w której uczestniczysz, lub
 • sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego przez Ciebie projektu, lub
 • zagłosowania na projekty, lub
 • przeprowadzenia ewaluacji, która pozwoli nam na usprawnienie procesu w kolejnych edycjach, lub
 • informowania o stanie realizacji projektu, który zgłosiłeś, jeżeli został wybrany w głosowaniu.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu:

 • Wysyłania do Ciebie informacji o przebiegu budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok, informacji o kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie oraz informacji dotyczących realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres twojbudzet@um.warszawa.pl, iod@um.warszawa.pl lub pismo na adres Urzędu m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl to wystarczy, że podasz nam adres e-mail.

Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu lub adresu e-mail.

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • adresu e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 • zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem, dla którego zostały zebrane,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe udostępniamy jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, które biorą udział w budżecie obywatelskim oraz podmiotom zapewniającym nam wsparcie dla aplikacji dostępnej na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres email: iod@um.warszawa.pl

adres pocztowy: Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.