Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl, w trakcie składania projektów lub głosowania na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na dany rok, w tym:

 • umożliwienia zgłoszenia Twojego projektu lub
 • zaproszenie Cię jako autora/ki projektu na spotkanie dyskusyjne, lub
 • poinformowanie, że pojawiły się nowe komentarze w dyskusji, w której uczestniczysz, lub
 • sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego przez Ciebie projektu, lub
 • zagłosowania na projekty, lub
 • przeprowadzenia ewaluacji, która pozwoli nam na usprawnienie procesu w kolejnych edycjach, lub
 • informowania o stanie realizacji projektu, który zgłosiłeś, jeżeli został wybrany w głosowaniu.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu:

 • Wysyłania do Ciebie informacji o przebiegu budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na dany rok, informacji o kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie oraz informacji o konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres twojbudzet@um.warszawa.pl, iod@um.warszawa.pl lub pismo na adres Urzędu m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl to wystarczy, że podasz nam adres e-mail.

Jeżeli chcesz wziąć udział w budżecie partycypacyjnym w m.st. Warszawie (składając projekt lub głosując), wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr PESEL,
 • nr telefonu lub adresu e-mail,
 • informacji o ubezwłasnowolnieniu (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie partycypacyjnym w m.st. Warszawie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

- wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

- zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,

- przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem, dla którego zostały zebrane,

- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, które biorą udział w budżecie partycypacyjnym oraz podmiotom zapewniającym nam wsparcie dla aplikacji dostępnej na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Co zrobić, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres email: iod@um.warszawa.pl

adres pocztowy: Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.