Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-18 10:52:18
Powrót do projektu

Zielona Grójecka – nowe drzewa i krzewy na Szczęśliwicach

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej (na odcinku ul. Kopińska – PKP Rakowiec numery parzyste), wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9763443470001
szerokość geograficzna: 52.2112895590715

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ulica Grójecka (na odcinku Grzymały-Sokołowskiego - stacja PKP Rakowiec, numery parzyste)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Grójecka (na odcinku Grzymały-Sokołowskiego - stacja PKP Rakowiec, numery parzyste), pozostałe odcinki Grójeckiej zostały uwzględnione w obszarach Rakowiec i Stara Ochota


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Grójeckiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu z infrastrukturą podziemną, poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są powszechnie stosowane. Zakres projektu będzie uwzględniał środki określone w kosztorysie oraz wymóg jego realizacji w ciągu roku. Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów:

- wykonanie 2 wariantów koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (na odcinku ul. Kopińska – PKP Rakowiec numery parzyste).

- przedstawienie ww. koncepcji do dyskusji i wyboru mieszkańców w ramach konsultacji społecznych,

-realizacja wybranego przez mieszkańców wariantu nasadzeń drzew, krzewów i lokalizacji ławek.

Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa The Fairy, irga ‘Dammera Major’). W ramach konsultacji należy rozważyć wprowadzenie zielonych torowisk tramwajowych tj. zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin).

Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Grójeckiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku. Projekt nawiązuje do naszych projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa wybranych przez mieszkańców do realizacji w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej (na odcinku ul. Kopińska – PKP Rakowiec numery parzyste) pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Grójeckiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPrzeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Grójeckiej - 40 000,00 zł Przygotowanie projektu wykonawczego - 40 000,00 zł Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie ul. Grójeckiej w małą architekturę, np. ławki, kosze – 220 000 zł Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Grójeckiej

W uzgodnieniu z autorem projektu ustalono, poniższy kosztorys:Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 16 drzew, posadzenie 0,8 ara krzewów (w miejscu chodnika) posadzenie 7,5 ara krzewów w istniejących terenach zieleni , ustawienie parkletu, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych.- projekt budowlano wykonawczy – 50 000 zł

- konsultacje społeczne – 40 000 zł

- ustawienie parkletu – 65 000 zł

- Posadzenie krzewów w miejscu chodnika – 11 960 zł

- Posadzenie krzewów w istniejących terenach zieleni - 99 230 zł

- Posadzenie drzew – 13 600 zł

- Oznakowanie projektu – 2 500 zł

- Kosze na śmieci i ławki – 12 750 zł

- Koszt pielęgnacji zieleni oraz eksploatacji – 4 960 złKoszt projektu razem: 300 000 złKwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań są ustalone na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Całkowity koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Załączniki