Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:33:21
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA NA BIAŁOŁĘCEna Białołęce

status: Zgłoszony Wysprzątanie brzegów Wisły na terenie dzielnicy Białołęka i ustawienie koszy na śmieci


Posprzątanie terenów nad Wisłą na Białołęce przez bezrobotnych.

Posadowienie 80 koszy na śmieci z wikliny zaopatrzonych w tabliczki edukacyjne.

Utrzymywanie porządku i regularne opróżnianie koszy.

Piknik integracyjny dla mieszkańców, zaangażowanie seniorów-wolontariuszy do monitorowania projektu.

Zatrudnienie przy sprzątaniu i wyplataniu koszy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Edukacja varsavianistyczna i podniesienie kultury społecznej beneficjentów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9323024749755869323024749756
szerokość geograficzna: 52.3203337199944

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie dzielnicy Białołęka

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Białołęka mają ok 160 ha powierzchni i liczą ok 10 km długości szerokość od 50 m do ok 500 m. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu
 • ochrona środowiska
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

  Potencjalni odbiorcy projektu
 • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń


  Pełny opis projektuPrzeprowadzenie

  Zatrudnienie bezrobotnych do gruntownego sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Dzielnicy Białołęka . Usunięcie zarówno śmieci rozproszonych, jak i wysypisk -wieloletnich zaległości. Posprzątanie całego i stałego utrzymywania porządku. Oczyszczenie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko poboczy okolic ścieżek, ale też wnętrza łęgów, w celu doprowadzenie terenu nadwiślańskiego do stanu czystości. Dla utrzymania efektów: wykonanie i zainstalowanie w terenie co ok. 100 m. - lasów łęgowych, plaż i polan. Nauczenie bezrobotnych rzemiosła wikliniarskiego podczas wyplatania i instalowania, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 80 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 cm x 50 cm, posadowionych na żywokołach- sześciu żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie drzew. Kosze powinny być wykonane w oparciu o kształt będą wyplatane w formie tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Do wykonania koszy należy użyć wyłącznie wiklinę, sznurek konopny lub jutowy i stalowy drut wiązałkowy. Nie wolno używać plastiku! , z wikliny, sznurka konopnego lub jutowego i stalowego drutu wiązałkowego. Nie należy używać plastikowych złączek. Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l. Realizacja projektu powinna się odbyć w trybie konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przed 15 listopada 2017 r. na powierzenie wykonania zadania publicznego w okresie: od 1 stycznia, do 31 grudnia 2018 r.. Do sprzątania zatrudnione powinny być osoby bezrobotne, bezdomne, zagrożone patologiami, dla których praca ta będzie również reedukacją. Organizacja realizująca zadanie powinna mieć doświadczenie w podobnych działaniach i doskonałą znajomość terenu. Nie wolno zlecać sprzątania i wykonania koszy na śmieci podwykonawcy. Odbiór odpadów musi odbywać się poprzez firmę gwarantującą zgodną z prawem ich utylizację. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zadania i jego promocję w postaci prowadzenia strony fb, na której umieszczać będzie relację z postępu prac. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki. Każdy kosz należy zaopatrzyć w tabliczkę z treścią edukacyjną budującą poziom kultury społecznej nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane min. 1 raz w tygodniu latem i min. 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem lub poprzez fb. Bezrobotni zbudują wiklinową altanę w formie rosnącej, żywej kopuły. Beneficjenci projektu w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury społecznej wezmą udział w cyklu 50 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.

  Jako sprawdzian efektu reedukacji zorganizują piknik integracyjny dla mieszkańców z warsztatami dla rodzin z dziećmi i muzyką na żywo. Projekt angażuje społeczność lokalną: do monitorowania efektów projektu zaproszeni zostaną wolontariusze, np. seniorzy, osoby często spacerujące nad Wisłą. Koordynator projektu zorganizuje wykonanie zadania, zaangażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także poprowadzi bloga na fb, z relacjami z postępu prac. Realizacja projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Brzegi Wisły są popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku warszawiaków. Potencjalnie również bardzo atrakcyjnym dla realizacji wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Niestety tereny te są nieprawdopodobnie zaśmiecone. Zalegają tam stosy butelek, puszek, plastikowych opakowań, często są to wieloletnie nielegalne wysypiska odpadów. Każde wezbranie wody przynosi również śmieci z terenu powyżej, osadzając je na brzegach. Widok ten Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i nieprzyjemnego. Podważa możliwość realizacji działań edukacyjnych. Gruntowne wysprzątanie terenu oraz zainstalowanie gęstej sieci koszy na śmieci powinno być pierwszym działaniem dla przywrócenia Wisły mieszkańcom miastaniebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychsprzątanie terenu 10 000 m x 100 m x 0,1 zł = 100 000 zł wykonanie i zamontowanie wiklinowych koszy na śmieci: 100 szt. x 300 zł = 30 000 zł koordynacja i promocja projektu: 10 000 zł

  1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 160 ha x 500 zł = 80000 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

  2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-maj): 80 szt x 300 zł x = 24000 zł

  3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (1 x na tydzień od 1 czerwca do 30 września i 1 x miesiąc od 1 października do 31 grudnia): 80 szt x 18 zł x 21 tygodni = 30240 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

  4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z ręcznie malowanym logo BP i imieniem i nazwiskiem osoby która kosz wykonała, pomalowała i zainstalowała : 150 zł x 80 szt = 12000 zł

  5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 250 zł = 12500 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trennig mindfulness,

  6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł

  7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł

  8. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł

  9. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 17374 zł


  Całkowity koszt projektu: 191 114,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  opróżnianie koszy 100 szt x 10 zł x 12 mc. = 12 000 zł:

  styczeń – kwiecień 1 x w miesiącu, 

  maj- wrzesień 4 x w miesiącu , 

  październik -grudzień: 1 x w miesiącu 

  = 29 razy

  80 szt x 18 zł x 29 razy = 41760 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)


  Całkowity koszt eksploatacji: 12 00041 760,00 zł

  Załączniki