Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2017-05-31 10:07:31
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA na Białołęce

status: Zgłoszony


Posprzątanie terenów nad Wisłą na Białołęce przez bezrobotnych.

Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i regularne opróżnianie koszy.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9323024749756
szerokość geograficzna: 52.3203337199944

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie dzielnicy Białołęka

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Białołęka mają ok 165 ha powierzchni i liczą ok 10 km długości. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar realizacji i możliwość korzystania z efektów projektu jest ogólnodostępna 365 dni/24 h bez żadnych ograniczeń dla wszystkich.

Otwarty nabór beneficjentów projektu: osób mieszkających w Warszawie, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ze środowisk patologicznych, niepełnosprawnych, w starszym wieku, po pobycie więzieniu, alkoholików i narkomanów.

Uczestnictwo w pikniku otwarte jest dla wszystkich mieszkańców, bez opłat, zapisów i limitów osób.

Otwarty nabór wolontariuszy do współpracy przy monitoringu efektów projektu wśród społeczności lokalnej, seniorów, osób często spacerujących nad rzeką.


Pełny opis projektu

Zatrudnienie bezrobotnych do sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Dz. Białołęka i utrzymywania porządku. Oczyszczenie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem.Nauczenie bezrobotnych rzemiosła wikliniarskiego podczas wyplatania i instalowania, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 20szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100x50cm, posadowionych na sześciu żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie drzew. Kosze będą wyplatane w formie tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby, z wikliny, sznurka konopnego lub jutowego i stalowego drutu wiązałkowego. Nie należy używać plastikowych złączek. Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240l. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki. Każdy kosz powinien być tak skonstruowany by zamontowany worek w całości chował się w koszu i nie wystawał na zewnątrz. Każdy kosz należy zaopatrzyć w tabliczkę z 240 l, w taki sposób by worki nie wystawały na zewnątrz, zawierać przykrycia chroniące przed roznoszeniem śmieci przez zwierzęta i być zaopatrzone w tabliczkę informacyjno-edukacyjną treścią edukacyjną budującą poziom kultury społecznej nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce eduk edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu PartPartycypacyjnego. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane min. 2 raz w tyg. tygodniu latem i min. 1 raz w mc miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone sms/fb. Bezrobotni zbudują wiklinową altanę.Beneficjenci projektu w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury społecznej wezmą udział w cyklu 50h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.

Jako sprawdzian efektu reedukacji zorganizują piknik dla mieszkańców z warsztatami dla rodzin z dziećmi i muzyką na żywo. Projekt angażuje społeczność lokalną: do monitorowania efektów projektu zaproszeni zostaną wolontariusze,seniorzy, osoby przebywające nad Wisłą. Koordynator projektu zorganizuje wykonanie zadania, zaangażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także poprowadzi bloga-fb, z relacjami z postępu prac. Rekomendowane jest wyłonienie wykonawcy projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 165 ha x 500 zł = 82 500 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-kwiecień): 20 szt x 300 zł x = 6 000 zł

3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (zgodnie z harmonogramem Urzędu Miasta): 21960 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z logo BP: 150 zł x 20 szt = 3000 zł

5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 200 zł = 10000 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness,

6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł

7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł

8. Koszt naprawy zniszczeń koszy: 20% wartości wyplecenie koszy tj: 1200 zł.

9. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł

10. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 13966 zł


Całkowity koszt projektu: 153 626,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Opróżnianie koszy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem Urzędu Miasta, łącznie z kosztem wywozu odpadów i naprawą koszy = 28920,00


Całkowity koszt eksploatacji: 28 920,00 zł

Załączniki