Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 21:31:20
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA na Bielanach

status: Zgłoszony Wiosenne i jesienne generalne sprzątanie 116 ha


Posprzątanie terenów nad Wisłą w Dzielnicy Bielany. Wykonanie i ustawienie

Posadowienie 58 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i zaopatrzonych w tabliczki edukacyjne. Regularne

Stałe utrzymywanie porządku poprzez regularne opróżnianie koszy. Piknik edukacyjny dla mieszkańców.

Zatrudnienie przy sprzątaniu i utrzymaniu czystości osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Edukacja ekologiczna i resocjalizacja osób wykluczonych społecznie przez pracę przy ochronie przyrodypodniesienie świadomości społecznej beneficjentów projektu.

Piknik edukacyjny dla mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9398126602173
szerokość geograficzna: 52.3119994118025

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie Dzielnicy Bielany

116 ha terenów nad Wisłą w Dzielnicy Bielany rzeką.

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Bielany mają ok. 7 km długości szerokość od 50 m do ok. 200 m. Obszar o powierzchni 116 ha, pomiędzy brzegiem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu
 • ochrona środowiska
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

  Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • bezrobotni

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń


  Pełny opis projektu

  Dwukrotne (wiosenne i jesienne) gruntowne sprzątanie wybrzeży Wiślanych na terenie Dzielnicy Bielany. Posprzątanie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko pobocznych ścieżek, ale też wnętrza lasów łęgowych, plaż i polan, w celu doprowadzenie terenu nadwiślańskiego do stanu czystości. Dla utrzymania efektu: wykonanie i zainstalowanie, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 58 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 x 50 cm, posadowionych na sześciu żywokołach: żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie sześciu drzew. Kosze powinny być wykonane w oparciu o kształt tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Do wykonania koszy należy użyć rodzimą wiklinę, sznurek konopny lub jutowy i stalowy drut wiązałkowy. Nie wolno używać plastiku! Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki.

  Każdy kosz powinien być zaopatrzony w tabliczkę z treścią edukacyjną dotyczącą potrzeb i zasad utrzymywania czystości i porządku nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i czytelną informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego i imię i nazwisko osoby która kosz wykonała. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane minimum 1 raz w tygodniu latem i minimum 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem. Budowa wiklinowej altany w formie rosnącej, żywej kopuły. Edukacja ekologiczna, varsavianistyczna i społeczna beneficjentów poprzez cykl 100 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.

  Organizacja pikniku edukacyjnego dla mieszkańców: spotkanie z wykonawcami zadania, warsztaty plecionkarskie, plastyczne, ceramiczne, zdjęcia nad czystą Wisłą, pamiątkowe plakietki, muzyka na żywo.

  Koordynator projektu organizuje wykonanie zadania, angażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także prowadzi bloga na fb, gdzie umieszcza relacje z postępu prac.  Realizacja projektu powinna się odbyć w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego zgodnie z Programem Współpracy M.st. W-wy z NGO, przed 15 listopada 2017 r. na powierzenie wykonania zadania publicznego w okresie: od 1 stycznia, do 31 grudnia 2018 r. Do sprzątania zatrudnione powinny zostać osoby bezrobotne, bezdomne, zagrożone patologiami, dla których praca ta będzie również reedukacją. Organizacja realizująca zadanie powinna mieć doświadczenie w podobnych działaniach i doskonałą znajomość terenu. Odbiór odpadów musi odbywać się poprzez firmę gwarantującą zgodną z prawem ich utylizację.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Brzegi Wisły są popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku warszawiaków. Potencjalnie również bardzo atrakcyjnym dla realizacji wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Niestety tereny te są nieprawdopodobnie zaśmiecone. Zalegają tam stosy butelek, puszek, plastikowych opakowań. Każde większe wezbranie wody w Wiśle przynosi również śmieci z terenu powyżej Warszawy, osadzając je na brzegach. Widok ten Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i nieprzyjemnego. Podważa możliwość realizacji działań edukacyjnych. Gruntowne wysprzątanie terenu oraz zainstalowanie koszy na śmieci powinno być pierwszym działaniem dla przywrócenia Wisły mieszkańcom miasta. Zatrudnienie do realizacji projektu osób bezrobotnych niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  1. Sprzątanie terenu (styczeń, luty, marzec) Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 116 ha x 500 zł = 58000 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

  2. Wykonanie Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń, luty, marzec, kwiecień), -maj): 58 szt x 300 zł x = 17400 zł

  3. Serwisowanie Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowanie koszy (1 x na tydzień od 1 maja do czerwca do 30 września i 1 x miesiąc od 1 października do 31 grudnia): 58 szt x 18 zł x 35 21 tygodni = 36540 zł21924 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

  4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z ręcznie malowanym logo BP i pokrywa maskującai imieniem i nazwiskiem osoby która kosz wykonała, pomalowała i zainstalowała : 150 zł x 58 szt = 8700 zł

  5. Piknik edukacyjny . Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 100 h x 250 zł = 25 000 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczena rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trennig mindfulness,

  6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł

  7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiatkowe pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 6000 zł 6. Koordynacja i promocja projektu: 12664 : 8000 zł

  8. Koszty księgowo- administracyjne: 1000 zł

  9. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 14602


  Całkowity koszt projektu: 139 304160 626,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  Opróżnianie koszy 58 szt x 18 zł x 52 tyg = 54288 zł


  Całkowity koszt eksploatacji: 54 288,00 zł

  Załączniki

  • IMG_8184.JPG