Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2017-06-02 11:32:02
Powrót do projektu
CZYSTA WISŁA

Czysta Wisła w Śródmieściu

status: Zgłoszony


Organizacja 200 rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy poświęconych tematyce czystości i porządku na terenach nadwiślańskich. Angażowanie uczestników rejsów do sprzątania Wisły w ramach wolontariatu. Edukacja i podniesienie kultury społecznej mieszkańców warszawy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0342639684677
szerokość geograficzna: 52.2387933766482

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie dzielnicy Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Śródmieście mają powierzchnię ok 23 ha i liczą ok 5 km długości. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar realizacji i możliwość korzystania z efektów projektu jest ogólnodostępna 365 dni/24 h bez żadnych ograniczeń dla wszystkich.

Otwarty nabór beneficjentów projektu: osób mieszkających w Warszawie, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ze środowisk patologicznych, niepełnosprawnych, w starszym wieku, po pobycie więzieniu, alkoholików i narkomanów.

Uczestnictwo w pikniku otwarte jest dla wszystkich mieszkańców, bez opłat, zapisów i limitów osób.

Otwarty nabór wolontariuszy do współpracy przy monitoringu efektów projektu wśród społeczności lokalnej, seniorów, osób często spacerujących nad rzeką.


Pełny opis projektu

Organizacja 200 h rejsów edukacyjnych Wisłą dla mieszkańców Warszawy. Zakres tematyczny: min.: utrzymanie czystości i porządku na brzegach Wisły w Warszawie, hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness.

Rekomendacja wyłonienia wykonawcy podmiotu realizującego projekt w trybie konkursu ofert dla NGO.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Realizacja rejsów : 200 h (x 12 pasażerów na rejsie) x 400 zł = 80000 zł

2. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł

3. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 8100 zł


Całkowity koszt projektu: 89 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki