Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-21 17:16:21
Powrót do projektu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych-budowa miejsc parkingowych na ul. Łukowskiej, od Komorskiej do Osieckiej, przy Osiedlu Ostrobramska

status: Zgłoszony


Budowa zatok do parkowania prostopadłego, zlokalizowanych przy południowej krawędzi jezdni ul.Łukowskiej, między ul.Komorską a wjazdem na przeciwko ul.Osieckiej, umożliwiająca schowanie z jezdni samochodów zasłaniający widoczność na przejściach dla pieszych. W miejscu pasa zieleni, między chodnikiem a jezdnią zlokalizowane byłyby 2-3 zatoki z 50 miejscami postojowym i 2-3 miejscami dla niepełnosprawnych.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ulica Łukowska - strona południowa na odcinku między ul. Komorską i ul. Osiecką

Istotne informacje o lokalizacji

Działka ewidencyjna nr 9 z obr. 30517 - południowa strona ul. Łukowskiej na odcinku między południowym wlotem ul. Komorskiej a wjazdem na działkę nr ew. 11/9 z obr. 30517


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada budowę w pełni ogólnodostępnych miejsc postojowych, dla samochodów osobowych o masie do 3,5 tony, w pasie drogi publicznej. Dostęp do miejsc nie będzie w żaden sposób ograniczany. Wyjątek stanowić będą 2-3 (zależnie od rozeznanych potrzeb) miejsca przewidziane dla osób niepełnosprawnych, na których prawo postoju będzie przysługiwało posiadaczom aktualnie obowiązujących kart parkingowych dla niepełnosprawnych.


Pełny opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego (pod kątem 90 st. do osi jezdni), zlokalizowanych przy południowej krawędzi jezdni ul. Łukowskiej, na odcinku między ul. Komorską a wjazdem na działkę nr ew. 11/9 z obr. 30517.

Zgodnie z §116 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wymiary miejsca dla samochodu osobowego powinny wynosić 4,5 m długość i 2,3 m szerokość, w przypadku samochodu dla osób niepełnosprawnych - 4,5 m na 3,6 m.

Na ww. odcinku ul. Łukowskiej między krawędzią drogi dla rowerów i chodnika o łącznej szerokości ok. 4,3 m a jezdnią znajduje się pas zieleni o szerokości ok. 4,2 m. Sama jezdnia ma dwa nadwymiarowe pasy o szerokości blisko 5 m (ok.9,7 m łącznie).

W miejscu istniejącego pasa zieleni i fragmentu jezdni na odcinku ok. 160 m zlokalizowane byłyby co najmniej dwie zatoki z łącznie co najmniej 50 miejscami postojowym i 3 miejscami dla niepełnosprawnych, przy czym dokładna liczba miejsc dla niepełnosprawnych powinna być dostosowana do realnych potrzeb na późniejszym etapie.

Budowa zatok umożliwiłaby również wydzielenie lewoskrętu w ul. Kawczą.

W ramach projektu niezbędne byłoby:

- sporządzenie odpowiedniej dokumentacji techniczno - budowlanej (w tym projektu organizacji ruchu) koniecznej do uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji i pozwoleń,

a następnie przeprowadzenie prac budowlanych polegających na:

- usunięciu starych, przełożeniu i budowie nowych krawężników,

- usunięciu trawy i nadmiaru ziemi,

- utwardzeniu gruntu i położeniu odpowiedniej podbudowy z kruszywa,

- ułożeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub betonu asfaltowego (do decyzji na dalszym etapie projektu),

- montażu nowego oznakowania pionowego i wymalowaniu oznakowania poziomego.

Nawierzchnia z kostki brukowej wydaje się mniej trwała niż asfaltowa jednak w przypadku konieczności wykonania prac naprawczych jest łatwiejsza do usunięcia i ponownego ułożenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle Ostrobramska powstało na przełomie lat '70 i '80 XX w., kiedy obowiązywały znacznie niższe normatywy parkingowe, a samochód uchodził za dobro rzadkie. Obecnie liczy ono ponad 4000 lokali, zamieszkuje go ok. 11000 ludzi i od dawna zmaga się z dotkliwym brakiem wystarczającej liczby miejsc do parkowania. Skutkiem tego kierowcy parkują w miejscach niedozwolonych, na drogach pożarowych, przy przejściach dla pieszych, wylotach skrzyżowań, tzw. trójkątach widoczności, przyczyniając się do pogorszenia warunków bezpieczeństwa innych uczestników ruchu, co ma m.in. miejsce na przedmiotowym odcinku ulicy. Realizacja projektu oprócz znaczącego zmniejszenia deficytu miejsc parkingowych przyczyni się do uporządkowania parkowania, uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jego uczestników.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt realizacji to:

- nawierzchnia 52 szt. x2500 zł =130 000 zł

- krawężnik bet. 142 mb x80zł=11 360 zł

- projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem =3000 zł

- przesadzenie róż 180 szt. x10 zł =1 800 zł12090 zł.

- trzy letnia pielęgnacja róż =1548 zł

Łącznie wartość projektu wyniesie 168 690,00 zł

- demontaż wygrodzenia 192 mb x10zł = 1 920 zł

- dokumentacji technicznej 7500= zł

- nadzoru inwestorskiego i autorskiego 1250= zł

Łącznie: 158 400 zł


Całkowity koszt projektu: 158 400168 690,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki