Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 16:42:20
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0122430324554440122430324554
szerokość geograficzna: 52.233662189413952336621894139

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ul. Jasna, Sienkiewicza, Zgoda

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne, dostępne dla wszystkich, o każdej porze.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane misy istniejących drzew oraz nasadzone nowe drzewa jako uzupełnienie szpalerów. Zastosowane zostaną pilotażowo najnowocześniejsze metody, niestosowane dotąd w Warszawie, gwarantujące właściwe warunki dla życia drzew.Zamiast dotychczasowej ziemi wokół drzew zastosowane zostaną podłoża strukturalne, które są mieszanką kruszyw o różnej średnicy i żyznej gleby z domieszką hydrożelu. Są one przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni drzew, a jednocześnie przenoszą ciężar nawierzchni. W przypadku drzew istniejących dotychczasowe podłoże zostanie usunięte metodą nieinwazyjną - np. sprężonym powietrzem. Misy zostaną obsadzone zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!). Misy i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami metalowymi zabezpieczających przed samochodami.Wytyczne do modernizacja istniejących mis i nowych nasadzeń w załączniku. Powierzchnie mis muszą wynosić min. 4 m2. Obrzeża muszą być wykonywane w taki sposób, aby woda spływająca od strony fasad budynków wpływała do misy (górna krawędź obrzeża 5 mm poniżej nawierzchni chodnika). Na narożnikach ulic, gdzie parkowanie jest niedozwolone oraz w innych miejscach wskazanych na rysunku należy zrobić większe misy - zieleńce - o kształcie jak na rysunku.W przypadku drzew, dla których na rysunku nie wrysowano mis, oznacza to drzewa osiągające docelowo mniejsze rozmiary i misę wąską, dostosowaną kształtem do sposobu parkowania (np. skośną do krawędzi jezdni), przykrytą poziomą kratą żeliwną. Chodzi o zminimalizowanie strat w liczbie miejsc parkingowych. Pozostałe misy i zieleńce zostaną ogrodzone wygrodzeniami typu ZOM i obsadzone zielenią okrywową lub zadarniającą (nie trawnikiem). W przypadku kolizji zieleńców ze stojakami rowerowymi, stojaki zostaną przesunięte w najbliższe możliwe miejsce (np. na łuki skrzyżowań).W przypadku 2 drzew - w rejonie ul. Złotej - przed budynkiem WSA i przed budynkiem Banku pod Orłami, z uwagi na dużą powierzchnię zieleńców nie przewiduje się wymiany podłoża.W ramach projektu misy zostaną wyposażone w dreny, umożliwiające ich zasilanie wodą z nawozami mineralnymi - w porach najbardziej suchych (ok. 10 razy w ciągu roku). Dreny muszą być wykonane z tworzyw innych niż PVC.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu ochronę istniejących drzew i zapewnienie im właściwych warunków. A dodatkowo wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod ochrony drzew w warunkach śródmiejskich - z wyższej półki, dotąd w Warszawie niestosowanych.Według specjalistów (patrz: http://bit.ly/204JFIp ), aby zachować drzewa w centrum miasta konieczna jest wymiana gleby pod drzewami na tzw. podłoże strukturalne, złożone z kruszyw o różnym uziarnieniu. Pozwala ono rozwijać się korzeniom, a jednocześnie dobrze przenosi obciążenie chodników. Istniejące misy muszą zostać powiększone i obsadzone roślinnością atrakcyjną wizualnie, i zapewniającą utrzymanie spulchnienia gleby. Aby zapobiec wjeżdżaniu samochodów muszą one zostać wygrodzone niskimi barierkami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt obejmuje 20 drzew istniejących i 47 nowych (w tym 2 bez wymiany podłoża) oraz 2 zieleńce bez drzew.

Przyjęto stawki:

- wymiany podłoża i przygotowanie gleby: 2 tys. zł/szt.

- zasadzenie nowego drzewa (20-30 cm obwodu): 1,5 tys zł/szt.

- mała architektura (obrzeża, kraty, wygrodzenia typu ZOM, zdjęcie i odbudowa nawierzchni chodnika), nasadzenia roślinności niskiej: 1,5 tys. zł/szt.Koszty:

- Drzewa istniejące: 20 x (2 tys. + 1,5 tys.) = 70 tys. zł

- Drzewa nowe z wymianą podłoża: 45 x (2 tys. + 1,5 tys. + 1,5 tys. ) = 225 tys. zł

- Drzewa nowe bez wymiany podłoża: 2 x 1,5 tys. = 3 tys. zł

- Zieleńce bez drzew: 2 x 3 tys. = 6 tys. zł

- Projekt i tabliczki: 20 tys. złRazem: 224,05 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 324 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Podlewanie drzew 5 razy w roku i pielęgnacja bylin. Przyjęto 40 zł / drzewo lub zieleniec (2360 zł),


Całkowity koszt eksploatacji: 2 360,00 zł

Załączniki

  • Jasna-Zgoda1.jpg
  • Rewitalizacja zieleni przyulicznej.pdf
  • PREZENTACJA 1864-Rewitalizacja_zieleni_Jasna-Sienkiew-Zgoda.pdf