Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-04-20 12:30:20
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - kontynuacja projektu

status: Zgłoszony


Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli - poprzez zamówienie i zawieszenie na ścianach zewnętrznych do około 30 budynków 60 skrzynek lęgowych dla tych ptaków. Ich liczebność systematycznie spada w mieście - stąd konieczna jest ich ochrona.

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

cała dzielnica - Ochota Szczęśliwice - w miejscach zabudowanych

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zawieszenia skrzynek będą dotyczyć budynków miejskich i prywatnych. Zostaną one wskazane do realizacji projektu na podstawie ekspertyzy ornitologa i uzgodnień z dysponentami obiektów.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • miłoś. przyrody

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skrzynki i ptaki w nich gniazdujące (wróble i jerzyki) będą dobrze widoczne z ziemi - z miejsc ogólnodostępnych - skąd będzie można bez przeszkód obserwować zachowanie ptaków. Wróble można obserwować przy zajętych przez te ptaki skrzynkach praktycznie przez cały rok, zaś jerzyki od początku maja aż do połowy sierpnia. Gatunki te nie są płochliwe i można je łatwo dostrzec bez użycia lornetki.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup i rozwieszenie na około 30 budynkach, 60 sztuk jednokomorowych skrzynek dla jerzyków, zajmowanych również regularnie przez wróble, rzadziej szpaki ik sikory. Skrzynki będą zawieszone (w liczbie od kilku do kilkunastu na jednym gmachu) po dokonaniu uzgodnień z administratorami tych nieruchomości, na podstawie opinii ornitologa, przygotowanej w uzgodnieniu z dzielnicą Ochota. Przewiduje się lokalizację budek na ścianach zewnętrznych nieruchomości 0 z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynków, preferencji w wyborze miejsca gniazdowania przez jerzyka i wróbla oraz zasady ogólnodostępności tak, aby ptaki przy skrzynkach mogły być bez przeszkód obserwowane z ziemi, z miejsca udostępnionego bez ograniczeń dla przebywania. do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy typu koszowego, zaś w lokalizacjach - gdzie nie będzie on mógł być użyty - praca kwalifikowanego alpinisty.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble od lat zasiedlają zabudowę Warszawy - swoją obecnością nie powodują żadnych uciążliwości ani zagrożeń sanitarnych. Latem ptaki te ograniczają plagę owadów - wróbel żywi się szkodnikami zieleni miejskiej, a jerzyk uciążliwymi dla człowieka owadami krwiopijnymi. Termomodernizacje i rewitalizacje budynków w Warszawie powodują drastyczny spadek dogodnych miejsc lęgowych dla tych ptaków - np. w szczelinach ścian. Dlatego też ochrona jerzyka i wróbla jest konieczna, aby zachować pożyteczną obecność tych ptaków w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Koszt zakupu 60 szt. jednokomorowych skrzynek lęgowych dla jerzyka i wróbla

2) koszt opracowania ekspertyzy - w której ustalona zostanie uzgodniona wcześniej lista nieruchomości i szczegółowe lokalizacja skrzynek na budynkach

3) koszt zawieszenia jednej skrzynki z użyciem podnośnika lub wykorzystaniem pracy alpinisty


Całkowity koszt projektu: 13 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt przeglądu technicznego (co 3 lata) skrzynek - 7800


Całkowity koszt eksploatacji: 7 800,00 zł

Załączniki