Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-01-24 17:37:24
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki i wróble na Pradze -Południe - skrzynki lęgowe

status: Zgłoszony


Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli- poprzez zamówienie i zawieszenie na ściankach zewnętrznych ok. 25-35 budynków komunalnych 250 skrzynek lęgowych dla tych ptaków. Ich liczebność systematycznie spada w mieście - stad konieczna jest ich ochrona.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

cała dzielnica Praga-Południe w miejscach zabudowanych

Istotne informacje o lokalizacji

lokalizacje zawieszenia skrzynek będą dotyczyć budynków komunalnych i publicznych (np. szkoły wyłącznie własności m.st. Warszawy. Zostana one wskazane do realizacji projektu na podstawie ekspertyzy ornitologa.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • przyroda

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

skrzynki i ptaki w nich gniazdujące (wróble, jerzyki) będą dobrze widoczne z ziemi - z miejsc ogólnodostępnych - skąd będzie można bez przeszkód obserwować zachowanie ptaków. Wróble można obserwować przy zajętych przez te ptaki skrzynkach praktycznie przez cały rok, zaś jerzyki od początku maja do połowy sierpnia. Gatunki te nie są płochliwe i można je łatwo dostrzec bez użycia lornetki.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup i rozwieszenie na około 30 budynkach należących do miasta (mieszkaniowych i użyteczności publicznej 250 sztuk jednokomorowych skrzynek dla jerzyków, zajmowanych również regularnie przez wróble, rzadziej szpaki i sikory. Skrzynki będą zawieszone (w liczbie od kilku do kilkunastu na jednym gmachu) po dokonaniu uzgodnień z komunalnymi administratorami tych nieruchomości, na podstawie opinii ornitologa, przygotowanej w uzgodnieniu z Dzielnicą Praga-Południe. Przewiduje się lokalizację budek na ściankach zewnętrznych nieruchomości - z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynków, preferencji w wyborze miejsca gniazdowania przez jerzyka i wróbla oraz zasady ogólnodostepności - tak aby ptaki przy skrzynkach, mogły być bez przeszkód obserwowane z ziemi, z miejsca udostępnionego bez ograniczeń dla przebywania. Do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy typu koszowego, zaś w lokalizacjach - gdzie nie będzie on mógł być użyty - praca kwalifikowanego alpinisty.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble od lat zasiedlają zabudowę Warszawy. Swoją obecnością nie powodują żadnych uciążliwości ani zagrożeń sanitarnych. Latem ptaki te żywią się szkodnikami zieleni miejskiej, a jerzyk uciążliwymi dla człowieka owadami krwiopijnymi. Termomodernizacje i rewitalizacje budynków w Warszawie powodują drastyczny spadek dogodnych miejsc lęgowych dla tych ptaków - np. w szczelinach ścian. Dlatego też ochrona jerzyka i wróbla jest konieczna, aby zachować pożyteczną obecność tych ptaków w mieście


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) koszt zakupu250 szt. skrzynek lęgowych dla jerzyka i wróbla

1 skrzynka - 65 zł brutto- łącznie 16250 zł brutto.

2) koszt opracowania ekspertyzy, w której ustalona zostanie uzgodniona wcześniej lista nieruchomości i szczegółowe lokalizacje skrzynek na budynkach - 95 zł brutto

3) koszt zawieszenia jednej skrzynki z uzyciem podnośnika lub wykorzystaniem pracy alpinisty - 130 zł brutto/ 1 skrzynkę łącznie 3250 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 49 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt przeglądu technicznego (co 3 lata) jednej skrzynki 130 zł X 250 skrzynek = 32500 zł brutto - więc na 1 rok przypada kwota około 10840 zł brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 840,00 zł

Załączniki