Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-15 13:09:15
Powrót do projektu

GOŚCINIEC – PARKUJ NA ZIELONO! - BUDOWA PUBLICZNEGO MIEJSCA PARKINGOWEGO

Gościniec - utwardzenie pobocza ziemnego

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje budowę i oznakowanie publicznego tzw. zielonego miejsca parkingowego wybrukowanie fragmentu pobocza w rejonie skrzyżowania ulicy Gościniec i Polskiej. Projekt umożliwia w przyszłych latach rozbudowę o kolejne publiczne miejsca parkingowe odcinki w zorganizowany układ miejski odpowiadający wymogom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.077978610992430779786109924
szerokość geograficzna: 52.2088196799258952088196799259

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Gościniec, rejon skrzyżowania z ulicą Polską

Istotne informacje o lokalizacji

Planowane miejsce należy zlokalizować w pasie gleby pomiędzy jezdnią a chodnikiem, równolegle do jezdni.

Szczegółowe umiejscowienie uzgodnić z ZDM. Proponowany pas lokalizacji w załączniku nr 1.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • użytkownicy dróg

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny - publiczne miejsca parkingowe tereny drogowe są z definicji ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników dróg publicznych. Nie przewiduje się montażu parkometru i pobierania opłat za parkowanie.


Pełny opis projektu

W ostatnim roku wskazane powyżej skrzyżowanie zostało zagospodarowane poprzez budowę skweru wypoczynkowego i wydaje się słuszne sukcesywne porządkowanie przyległych terenów. Do takich przydatnych zagospodarowań należą publiczne miejsca parkingowe.

Proponowane w projekcie miejsce urządzenia takiego postoju jest w chwili obecnej kawałkiem rozjeżdżonego błota, które po każdym deszczu spływa na jezdnię. W dokumentacji Zarządu Dróg Miejskich pas ziemi proponowany w niniejszym projekcie pod budowę miejsca parkingowego jest teoretycznie tzw. pasem zieleni, ale w ostatnich 20 latach służby miejskie nie zadbały tutaj o zieleń. Dość tej fikcji! Realizacja niniejszego projektu sprawi, że zamiast błota mieszkańcy dostaną kawałek ucywilizowanej przestrzeni, którą w przyszłości można rozbudować w układ zorganizowanych publicznych miejsc parkingowych lokalnego centrum Siekierek.

Na niniejszy projekt składają się następujące działania:

- usunięcie we wskazanym miejscu z powierzchni 12-15 16 mkw rodzimego gruntu na głębokość 60 cm

- wyłożenie dna wykopu geowłókniną

- usypanie i zagęszczenie warstwy tłucznia o grubości 30 cm

- usypanie i zagęszczenie warstwy klińca o grubości 15 cm

- usypanie i zagęszczenie podbudowy z piasku o odpowiedniej grubości

- ułożenie ze stosownym spadkiem ekokratki kostki betonowej lub plastikowej o nośności do 3,5 tony. - wypełnienie przestrzeni w ekokracie ziemią rodzimą i wsianie trawy nie wymagającej koszenia oraz odpornej na silne nasłonecznienie –np. kostrzewy sinej lub odpornych bylin np. macierzanki.o grubości 10 cm


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rejon przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ulicy Gościniec i Polskiej stanowi ścisłe centrum osady Siekierki i leży w pasie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren mieszkaniowo-usługowy z dominacją usług co najmniej w parterach nowopowstających budynków. Takie budynki już powstają i w krótkim czasie zaczną funkcjonować generując ruch kliencki. MPZP przewiduje również organizację na tym terenie publicznych miejsc postojowych. W chwili obecnej takich miejsc nie ma wcale, a parkowanie odbywa się w większości „na dziko” i bezpośrednio w błocie. Budowa publicznych miejsc parkingowych jest więc w powyższych względów zasadna i może się odbywać sukcesywnie, w miarę rozwoju okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- usunięcie we wskazanym miejscu z powierzchni 12-15 16 mkw rodzimego gruntu na głębokość 60 cm, wyłożenie dna wykopu geowłókniną, usypanie i zagęszczenie warstwy tłucznia, klińca i podbudowy z piasku o odpowiedniej grubości, ułożenie ze stosownym spadkiem ekokratki kostki betonowej lub plastikowej o nośności do 3,5 tony. - wypełnienie przestrzeni w ekokracie ziemią rodzimą i wsianie trawy o grubości 10 cm

Łącznie - 4000 PLN


Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty bieżącej konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki

  • Gościniec_Parkuj_pas_lokalizacyjny.jpg
  • GosciniecParkuj_parkowanie_w_błocie.jpg
  • GościniecParkuj_detal_obecnego_pasa_błota.jpg
  • GościniecParkuj_obecnePotrzebyParkingowe.jpg
  • GościniecParkuj_widok_obecny.jpg
  • GościniecParkuj_widok_z_góry.jpg