wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2018-04-12 10:53:12
Powrót do projektu

Gumowe ucho - słuchowe treningi dla dzieci

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt to zapewnienie potrzebującym dzieciom diagnoz i treningu słuchowego. Projekt ma na celu pomoc dzieciom o nieharmonijnym rozwoju, z trudnościami w nauce, znacznymi problemami z koncentracją uwagi, z tzw. centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Barcelońska 8 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

ul.Barcelońska 8 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 307


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny. Zajęcia pod opieką terapeuty przez cały rok szkolny z uwzględnieniem ferii, wakacji i dni wolnych od szkoły obowiązujących w SP nr 307. Informacja o możliwości korzystania z projektu będzie umieszczona na stronie internetowej placówki, Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz na terenie placówki i w miejscach widocznych dla jak największej liczby mieszkańców. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń uczestnicy zostaną wybrani drogą losowania.


Pełny opis projektu

Projekt „Gumowe ucho” to zapewnienie potrzebującym dzieciom diagnoz i treningu słuchowego Neuroflow. Jest to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka. Twórcą treningu jest Dr Andrzej Senderski – naukowiec, lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Swoją wiedzę i rozwiązania wdrożył do praktyki klinicznej, by pomagać dzieciom rozwijać ich potencjał słuchowy i – co za tym idzie - intelektualny. Projekt podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni. Diagnozy będzie przeprowadzał certyfikowany Provider Terapii Neuroflow, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą. Trening skierowany będzie do dzieci od 4 roku życia, u których występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, które objawiają się głównie trudnościami w rozumieniu poleceń słownych, problemami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w nauce i problemami z koncentracją uwagi.

Niewykryte i nierehabilitowane zaburzenia przetwarzania słuchowego w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju dzieci. Na 700 uczniów w szkole podstawowej przypada około 250 dzieci z trudnościami w uczeniu się, dlatego warto im pomóc, w szczególności, jeśli przyczyną tych trudności są zaburzenia przetwarzania słuchowego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Po zakończeniu treningu u dziecka można spodziewać się : lepszego rozumienia zdań złożonych, dłuższych poleceń, wydłużenia uwagi słuchowej, lepszego rozumienia mowy w hałasie, wydłużenia pamięci słuchowej, poprawienia różnicowania dźwięków mowy. W efekcie trening skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Oprogramowanie z licencją na jeden rok 1500,00zł Audiogram 1500,00zł Słuchawki 200 zł Sredni 00 zł

Średni koszt 1 etapu 250 260 zł + koszt pracy terapeuty 100zł/h = 350 zł100 zł/etap = 360 zł/etap

60 etapów x 350 360 zł = 21.000600,00zł00 zł

Koszt mediów 60 godzin x 20 zł=1.200,00 zł.

Dzieci, które będą zakwalifikowane muszą posiadać zrobiony we własnym zakresie audiogram.


Całkowity koszt projektu: 35 40024 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki