Koordynator w Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2019-06-14 10:58:14
Powrót do projektu

Badmintonowa Wesoła 2020.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa - Wesoła, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 172 w Warszawie, ul. Brata Alberta 46

05-075 Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia realizowane będą w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej Szkoły Podstawowej nr 172. Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych, tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Hali Sportowej oraz jej wykorzystanie do zajęć badmintona. Umożliwią korzystanie z dodatkowej formy sportu uczniom szkoły nawet w trakcie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli WF. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów/trenera i sędziów PZBad. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią liczbę szkolących w grupach dzieci młodzieży, seniorów i dorosłych. Umożliwi to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów i ogłoszenia na stronie internetowej, nabór na zajęcia będzie otwarty, ogólnodostępny i zależny od pojemności hali sportowej dla danych grup. Przewiduje się prowadzenie zajęć w tygodniu roboczym oraz ewentualnie w dni wolne od pracy w grupach dla zaawansowanych i początkujących dla dorosłych i dzieci w ramach 10 miesięcy roku szkolnego - 160 godzin zajęć z przerwą wakacyjną.Kosztorys 2020 „Badmintonowa Wesoła 2020”

Koszty Prowadzenia Zajęć

1. Wynajem Sali Gimnastycznej SP 172 Warszawa-Wesoła 160 x1 godzina x 110=17 600,00 zł

2. Opłaty instruktor/ trener 160x1 godzina x80=12 800,00 zł

Zakup Materiałów i Koszty Administracyjne

3. Lotki Nylonowe (baza korkowa) 40 1 tuba/6 sztuk x 65=2 600,00 zł

4. Lotki Piórowe (lista PZBad) 120x1 tuba/12 sztuk x 95=11 400,00 zł

5. Materiały eksploatacyjne i promocyjne (naciągi, serwis rakiet, drobny sprzęt sportowy, owijki, taśmy do boisk, dyplomy, plakaty, koszulki, nagrody itp. na 10 mies.)10 x miesiąc x450 =4500,00 zł

6. Koszty administracyjne (telefon, księgowość, ubezpieczenie i inne na 10 mies.)10xmiesiąc x 300 =3 000,00 zł

Stan cen i kosztów na 04.06.2019. SUMA 51 900,00 zł

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu umożliwi współpracę społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów i sędziów badmintona oraz wykorzystanie zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Wesoła. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję badmintona jako sportu powszechnego. Projekt zgodny ze Statutem SP 172.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
51 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki