Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-01 09:53:01
Powrót do projektu

Sportowa Radość Seniorów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Powojowa 2, Warszawa Wawer,
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wawerskie Centrum Kultury

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem programu jest aktywizacja społeczna seniorów 60+ mieszkających na terenie Dzielnicy Wawer polegająca na poprawie aktywności ruchowej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Uczestnicy otrzymają wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Ponadto oferta przyczyni się do integracji osób starszych i zwiększy zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnych.

Projekt skierowany jest do Seniorów, mieszkańców Dzielnicy Wawer, powyżej 60 r.ż.

Działania informacyjno – promocyjne obejmą współpracę z prasą lokalną,

z Przychodniami i Parafiami na terenie Dzielnicy Wawer. Informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, Urzędu Dzielnicy Wawer i Wawerskiego Centrum Kultury. Rozpropagowane zostaną materiały w formie ulotek.

O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach zdecyduje kolejność zgłoszeń.Zajęcia dla Seniorów będą zorganizowane w trzech zakresach:

I. Działanie – usprawnianie fizyczne po przez:

1. Zajęcia gimnastyczne (gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia specjalistyczne). Prowadzonych będzie 6 grup po 20 osób, dwa razy w tygodniu po 3 grupy. Celem zajęć jest poprawa kondycji fizycznej, utrzymanie sprawności ruchowej przeciwdziałające objawom premenopauzy i menopauzy.

2. Zajęcia wytrzymałościowe Nordic Walking – prowadzone będą raz w tygodniu

dla grupy 15 osób.

3. Zajęcia „Taniec w kręgu” - prowadzone będą dla dwóch grup 20 osobowych

raz w tygodniu. Poprzez taniec usprawniana jest praca całego organizmu.II. Działanie – Ćwiczenia usprawniające umysł poprzez:

1. Logika jest super - Zajęcia ćwiczące pamięć i umysł. Na rozgrzewkę na początek dnia. Zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu dla dwóch grup po 15 osób. Na tych zajęciach będą prowadzone zagadki logiczne typu: sudoku, wielokropek, architekci, wykreślanki, znajdowanie różnic, zagadki etc.III. Działanie – zajęcia manualne

1. Warsztaty decoupage, no waste i rękodzieło– organizowane będą w trzech grupach raz w tygodniu dla grup 15 osobowych. Zajęcia manualne rozwijają pracę umysłu, pomagają w nawiązywaniu nowych znajomości.Budżet projektu:1. Gimnastyka – dwa razy w tygodniu wtorek i czwartek 3 grupy dziennie (z przerwą wakacyjną) – w sumie 258 godz. zajęć – koszt 38.700 zł. (stawka godzinowa – 150 zł./h)

2. Taniec w kręgu – 1 raz w tygodniu dwie grupy (z przerwą wakacyjną) - w sumie 78 godzin zajęć – koszt 11.700 zł. (stawka godzinowa – 150 zł./h)

3. Logika jest super – 1 raz w tygodniu dwie grupy (z przerwą wakacyjną) - w sumie 78 godzin zajęć – koszt – 6.240 zł. (stawka godzinowa – 80 zł./h)

4. Doposażenie sali gimnastycznej – 500 zł. (drążki)

5. Materiały na zajęcia plastyczne 6.000 zł.

6. Dofinansowanie do utrzymania placówki – 1.500 zł. (środki czystości i art. chemiczne); 2.400 zł. – serwis kawowy (napoje, słodkie i słone przekąski)

W sumie koszt realizacji projektu - 67.040 zł.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzielnica Wawer pod względem obszaru jest największa dzielnicą m. st. Warszawy.

W 2018r. w Dzielnicy Wawer zameldowanych było 72 508 osób mieszkańców, w tym 14917 osób w wieku poprodukcyjnym, tj.19 % wszystkich mieszkańców. Według danych pochodzących ze struktury demograficznej miasta Warszawy wynika, że Wawer jest Dzielnicą gdzie następuje systematyczny wzrost liczby ludzi w wieku poprodukcyjnym.

Do dziś Wawer traktowany jest jako dzielnica peryferyjna, brak jest stałej oferty zajęć przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców dzielnicy, w tym osób starszych. Na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje od 12 lat 1 Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-praskiej. Jest niedostępny dla mieszkańców całej Dzielnicy ze względu na słabą komunikację miejską. Ponadto ten dom jest finansowany ze środków pochodzących na wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Oferta skierowana do osób starszych w Dzielnicy Wawer jest skromna, działa Uniwersytet III wieku, zajęcia organizuje część klubów kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2007roku program „Wawerski Aktywny Senior” są to: zajęcia rekreacyjno – ruchowe, warsztaty artystyczne, wycieczki, spotkania integracyjne, basen, wykłady. Od Kwietnia 2016r . program – Klub Seniora „Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016r.”Ofertą objętych jest około 350 osób starszych. Większość osób starszych ze względu na brak możliwości dojazdu do miejsc, w których prowadzone są zajęcia nie korzysta z żadnej oferty. Osoby te deklarują, że gdyby była możliwość dojazdu skorzysta z zajęć. Osoby te często czują się dyskryminowane ze względu na wiek i miejsce zamieszkania. Mieszkańcy innych dzielnic korzystają w większym zakresie z takiej formy wsparcia osób starszych. Ważne jest aby w Dzielnicy Wawer powstały zajęcia dla Seniorów w różnych częściach Dzielnicy, po to aby uczestniczyło w nich jak najwięcej osób i były jak najbardziej dostępne.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1, Gimnastyka - dwa razy w tygodniu wtoreki czwartek 3 grupy dziennie (z przerwą

wakacyjną) - w sumie 258 godz. zajęć - koszt 38.700 zł. (stawka godzinowa-150 zł./h)

2. Taniec w kręgu-1 raz w tygodniu dwie grupy (z przerwą wakacyjną) - w sumie 78

godzin zajęć - koszt 11.700 zł. (stawka godzinowa-150 zł./h)

3. Logika jest super-1 raz w tygodniu dwie grupy (z przerwą wakacyjną) - w sumie 78

godzin zajęć - koszt - 6.240 zł. (stawka godzinowa - 80 zł./h)

4. Doposażenie sali gimnastycznej - 500 zł. (drążki)

5. Materiały na zajęcia plastyczne i promocja 6.000 zł.

6. Dofinansowanie do utrzymania p1acówki-1.500 zł. (środki czystości i art. chemiczne);

2.400 zł. - serwis kawowy (napoje, słodkie i słone przekąski)

W sumie koszt realizacji projektu - 67.040 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
67 040,00 zł

Dokumenty

Załączniki