Koordynator w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - zmiany z 2019-08-06 10:35:06
Powrót do projektu

Altany śmietnikowe dla Warszawy - konkurs architektoniczny– projekt i prototyp

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
potencjalnie - całe miasto
Ze środków Budżetu Obywatelskiego zakłada się realizację altany w jednej lokalizacji w dowolnej dzielnicy. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami miejskimi.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu: Konkurs architektoniczny na nowoczesne altany śmietnikowe, które uwzględniałyby zmieniające się
Projekt zakłada opracowanie prototypu altany śmietnikowej, uwzględniającej obowiązujące zasady segregowania i przechowywania odpadów , a także - stanowiły estetyczną, funkcjonalną, ekologiczną i energooszczędną i stanowiącej estetyczną i funkcjonalną alternatywę dla śmietników, które obecnie oszpecają wiele podwórek oraz ulic w całym mieście. Punktem wyjścia dla projektów oraz kluczowymi hasłami w konkursie byłyby: przestrzeń Warszawy, zmiany klimatyczne i recycling. Rezultatem konkursu byłoby opracowanie katalogu dobrych praktyk dla całego miasta, wytycznych dla ZGN-ów, wspólnot mieszkaniowych etc. oraz realizacja 2 - 3 konkretnych projektów. Konkurs uwzględniałby także alternatywne, niestandardowe rozwiązania przechowywania odpadów (niekoniecznie w formie altan). Etap prototypowania poprzedzony zostanie stworzeniem dwuwariantowej koncepcji i projektu wykonawczego dla wybranego wariantu altany. Elementami koniecznymi do uwzględnienia w projekcie są: dostosowanie do specyfiki lokalnej zabudowy, wykorzystanie do produkcji materiałów możliwych do ponownego wykorzystania lub odzysku (z zastrzeżeniem, że nie chodzi wyłącznie o drewno i materiały drewnopochodne), umożliwienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zgodnych z obowiązującym podziałem na frakcje. Altana zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem przyszłej możliwości zestawiania w komplety po dwa obiekty. W prototypie przewidziane zostanie miejsce na tablicę informacyjną nt. zasad segregowania i terminów odbioru poszczególnych frakcji, w tym odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Projekt zostanie udostępniony Zakładom Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicach oraz warszawskim wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, które wyrażą zainteresowanie jego wdrożeniem.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Altany śmietnikowe to temat zapomniany i ignorowany przez wszystkie jednostki miejskie. Jednocześnie stanowią one ważny element przestrzeni publicznej. W wielu przypadkach - w obecnej formie - przyczyniają się do oszpecania Warszawyprzestrzeni, a także nie spełniają zawsze dostosowane są do pełnienia swoich funkcji, m.in. w kontekście zmieniających się zasad segregowania odpadów oraz w kontekście zmian klimatycznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koncepcje, projekt i wykonanie prototypu: 387 300 zł

Utrzymanie, eksploatacja, naprawy w roku realizacji: 200 zł

Koszty oznakowania BO: 50 zł

Łącznie: 387 550 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 420 000
387 550,00 zł

Dokumenty

Załączniki