Koordynator w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - zmiany z 2019-08-06 12:21:06
Powrót do projektu

Altany śmietnikowe dla Warszawy – projekt i prototyp

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ze środków Budżetu Obywatelskiego zakłada się realizację altany w jednej lokalizacji w dowolnej dzielnicy. Prototyp powinien stanąć na terenie ogólnodostępnym, znajdującym się we władaniu m.st. Warszawy. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami miejskimi.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada opracowanie prototypu altany śmietnikowej, uwzględniającej obowiązujące zasady segregowania i przechowywania odpadów i stanowiącej estetyczną i funkcjonalną alternatywę dla śmietników. Etap prototypowania poprzedzony zostanie stworzeniem dwuwariantowej koncepcji i projektu wykonawczego dla wybranego wariantu altany. Elementami koniecznymi do uwzględnienia w projekcie są: dostosowanie do specyfiki lokalnej zabudowy, wykorzystanie do produkcji materiałów możliwych do ponownego wykorzystania lub odzysku (z zastrzeżeniem, że nie chodzi wyłącznie o drewno i materiały drewnopochodne), umożliwienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zgodnych z obowiązującym podziałem na frakcje. Altana zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem przyszłej możliwości zestawiania w komplety po dwa obiekty. W prototypie przewidziane zostanie miejsce na tablicę informacyjną nt. zasad segregowania i terminów odbioru poszczególnych frakcji, w tym odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Projekt zostanie udostępniony Zakładom Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicach oraz warszawskim wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, które wyrażą zainteresowanie jego wdrożeniem.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Altany śmietnikowe to temat zapomniany i ignorowany. Jednocześnie stanowią one ważny element przestrzeni publicznej. W obecnej formie, w wielu przypadkach, przyczyniają się do oszpecania przestrzeni, a także nie zawsze dostosowane są do pełnienia swoich funkcji, m.in. w kontekście zmieniających się zasad segregowania odpadów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koncepcje, projekt i wykonanie prototypu: 387 300 zł

Utrzymanie, eksploatacja, naprawy w roku realizacji: 200 zł

Koszty oznakowania BO: 50 zł

Łącznie: 387 550 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
387 550,00 zł

Dokumenty

Załączniki