Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-08 13:23:08
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki, wróble i kawki na Białołęce - instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków.

„Chronimy wiewiórki i kawki w zieleni miejskiej Białołęki – instalacja skrzynek dla tych zwierząt”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Domy komunalne (wybrane spośród wymienionych w załączonej liście) i administrowane przez białołęcki ZGN, budynki szkół publicznych i przedszkoli na Białołęce - które ostatecznie zostaną wskazane w opinii specjalisty ornitologa, przewidzianej w projekcie. Ponadto gmach Białołęckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Światowida 56, ewentualnie także starsze zadrzewienia komunalne wśród zabudowy dzielnicy - dotyczy skrzynek typu "D" (dla kawek).
Zadrzewienia wokół szkół i miejskich przedszkoli na Białołęce, parki tej Dzielnicy oraz – być może – zieleń przy mało uczęszczanych drogach. Szczegółowa lokalizacja zawieszenia skrzynek zostanie wskazana przez specjalistę w postaci opinii – zoologa/ornitologa i będzie stanowiła jedynie wytyczne nie będzie wiążąca, następnie zaś uzgodniona z administratorami poszczególnych terenów zieleni komunalnej w Dzielnicy Białołęka.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy stworzeniu dogodnych i trwałych siedlisk dla bezpiecznego dla ptaków i nieuciążliwego dla ludzi gniazdowania jerzyków, wróbli oraz kawek, ptaków o spadającej liczebności, także na Białołęceosiedlenia się wiewiórek oraz kawek – wśród drzewostanów, gdzie zwierzęta te jeszcze nie występują w Dzielnicy lub są tu bardzo rzadkie. Zakłada zakup i zawieszenie 200 50 sztuk skrzynek lęgowych dla tych pożytecznych ptaków - na zewnętrznych ścianach budynków komunalnych, administrowanych przez białołęcki ZGN, szkół i przedszkoli publicznych - w taki sposób, aby nie przeszkadzały one użytkownikom i/lub mieszkańcom tych nieruchomości. W projekcie przewidziano zakup o rozwieszenie na wysokich ścianach zewnętrznych (głównie "szczytowych") około 20 budynków - 100 skrzynek lęgowych dla jerzyków, zajmowanych także przez wróble oraz 100 skrzynek typu "D" - wykorzystywanych przez kawki. Skrzynki dla jerzyka powinny być drewniane, jednokomorowe, o owalnym poziomo otworze wlotowym 6,5 x 3,5 cm, dwukrotnie malowane od zewnątrz, z daszkiem szczelnie pokrytym blachą ocynkowaną. Natomiast drewniane skrzynki dla kawek (typu "D") powinny posiadać okrągły otwór wlotowy o średnicy 8,5 cm, głębokość (rozumianą jako typu „D” – zajmowanych w mieście przede wszystkim przez kawki i wiewiórki, rzadziej przez inne ptaki (np. szpaka) lub ssaki. Skrzynki te powinny być konstrukcji drewnianej – z heblowanych obustronnie desek, szczelnie zbite. Najważniejszymi wymiarami, obowiązującymi dla skrzynek typu „D”– są: ich głębokość – czyli odległość od dolnej krawędzi otworu wlotowego do podłogi) - 30 cm i kwadratową podłogę o wymiarze wewnętrznym 17 cm x 17 cm. Należy je również pomalować od zewnątrz, zaś daszek z bocznymi okapami obić, również od zewnątrz, blachą ocynkowaną krzynki tych dwóch rodzajów zostaną przytwierdzone do ściany 2 kotwami - od strony ich tyłu. Wybór konkretnych budynków, na ścianach których zostaną one zawieszone, nastąpi po sporządzeniu przewidzianej w projekcie opinii ornitologa oraz po dokonaniu uzgodnień z poszczególnymi zarządcami nieruchomości komunalnych Białołęki. Przy określaniu lokalizacji posadowienia skrzynek na ścianach zewnętrznych wyklucza się kominy, szyby windowe i tzw. "zwyżki". Poza preferencjami ptaków - zostaną uwzględnione także: wymogi bezpieczeństwa publicznego, brak uciążliwości dla użytkowników budynku, dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy skrzynkach z ziemi (z terenu ogólnodostępnego). Do zawieszenia skrzynek posłuży samochodowy podnośnik koszowy lub też praca alpinisty - tam, gdzie podnośnik taki nie będzie mógł wjechać. Część skrzynek dla kawek (typu "D") - w razie braku dogodnych lokalizacji dla nich na budynkach - będzie mogła zostać zawieszona wysoko (6-7 metrów) nad ziemią na drzewach - w miejscach, które wskaże ornitolog, zatrudniony w projekcie, mierzona wewnątrz budki (minimum 27 cm), średnica otworu wlotowego w ściance przedniej (zbudowanej z dwóch desek) – 85 mm, wymiary wewnętrzne dna (podłogi) – 17 x 17 cm. Skrzynka powinna się otwierać (w celu jej oczyszczenia i konserwacji przed każdym sezonem lęgowym), jak również – być od zewnątrz 2-krotnie pomalowana farbą odporną na zmienne warunki atmosferyczne, posiadającą atest ekologiczny. Daszek skrzynki ma wystawać ponad obrys skrzynki tworząc dwa okapy boczne i okap przedni i ma być obity od zewnątrz blachą ocynkowaną, jeśli jednak obicie wspomnianą blachą daszka wpłynie na ewentualny brak ofert lub znacząco wpłynie na cenę jednostkową budki zamawiający będzie mógł zakupić skrzynki bez ocynkowanego daszka. Daszek skrzynki najbardziej narażony na wilgoć – powinien być zaimpregnowany środkiem wodo-odpornym. Skrzynki zostaną rozwieszone na drzewach, na wysokości 6-7 metrów nad ziemią – za pomocą drewnianej listwy, przybitej obustronnie do tyłu budki w osi pionowej. Listwa ta, ze względu na jej znaczenie dla bezpiecznego (trwałego) umieszczenia skrzynki na głównym pniu drzewa – powinna posiadać szerokość co najmniej 8 cm, grubość 2,5-3 cm. Występy górne i dolne takiej listwy (w górę oraz w dół od skrzynki) powinny liczyć około 15 cm każdy. Ponadto listwę należy także zaimpregnować środkiem przeciwko wilgoci. Skrzynki lęgowe mają być przytwierdzone do drzewa gwoździami aluminiowymi lub miedzianymi, zgodnie ze sztuką montażu skrzynek lęgowych (dwa gwoździe na górze i dwa na dole z czego jeden gwóźdź na dole i na górze pozostaje się nie dobity) .
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: Owadożerne jerzyki ograniczają nieraz występujące w mieście plagi owadów krwiopijnych - meszek i komarów, natomiast wróble i kawki również karmią swoje pisklęta bezkręgowcami, w tym szkodliwymi dla zieleni miejskiej. Z drugiej strony - liczba dogodnych siedlisk gniazdowania w mieście dla tych prawnie chronionych i akceptowanych przez mieszkańców Warszawy ptaków wciąż maleje - głównie z uwagi na powszechnie prowadzone docieplenie (=tynkowanie) ścian zewnętrznych wielu nieruchomości, w trakcie których likwidowane są wloty do tzw. stropodachów oraz szczeliny i inne ukrycia w murach, które są od wieków siedliskiem lęgowym dla tych gatunków. Jednocześnie jerzyki, wróble i kawki nie powodują uciążliwości sanitarnych, zaś możliwie jak najdalsza lokalizacja posadowienia skrzynek od okien lokali mieszkalnych - nie będzie zakłócać spokoju ich mieszkańców. Dzięki zastosowaniu skrzynek dla kawek - ptaki te przeniosą się do tych budek z kominów i szybów wentylacyjnych, gdzie ich gniazdowanie nie jest pożądane. Doświadczenia zebrane przez autora niniejszego projektu w Warszawie nt. wykorzystania postulowanych skrzynek przez omawiane trzy gatunki ptaków - rokują na pełny sukces tego projektu - który przyczyni się do zachowania charakterystycznych dla zabudowy ptaków, od wieków zasiedlających w Warszawie lecz obecnie - zagrożonych w swoim bycie z podanych powyżej przyczyn
Na terenie Dzielnicy Białołęka mało jest starych, dziuplastych drzew, w których mogły by założyć gniazda i wychować bezpiecznie młode gatunki zwierząt – którym projekt ten jest dedykowany – kawki i wiewiórki. Ponadto instalacja skrzynek typu „D”, dotychczas nie stosowanych w zieleni miejskiej tej Dzielnicy – pozwoli na stopniowe przeniesienie się kawek, zajmujących szczeliny i otwory wentylacyjne w budynkach – co stwarza niekiedy pewne uciążliwości dla ludzi – do parków i zieleni miejskiej, gdzie ich obecność, w niedużej liczbie, nie będzie nikomu przeszkadzać. Natomiast wiewiórki, które także chętnie zasiedlają skrzynki omawianego typu – są zawsze mile spostrzegane przez publiczność. Dzięki temu ssaki te nie są płochliwe, czasami wręcz oswajają się – co znacznie ułatwia ich obserwacje z miejsc ogólno dostępnych. Rozmieszczenie znacznej części spośród planowanych 50 skrzynek w pobliżu placówek szkolnych i przedszkoli – pozwoli także na przeprowadzenie ciekawych, terenowych, lekcji biologii. W ich trakcie dzieci i młodzież będą mogły dowiedzieć się od swoich nauczycieli o zwyczajach omawianych zwierząt i je „na żywo” obserwować.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt zakupu skrzynek lęgowych ok 5000,00 brutto

Koszt powieszenia 50 skrzynek lęgowych ok 6166,00 brutto

Koszt opinii ornitologicznej ok 3000,00

Koszt wzrostu ewentualnych cen 20%
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35
17 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • zal1_lista budynków komunalnych na Białołęce.pdf