Koordynator w Biurze Ochrony Środowiska - zmiany z 2019-08-07 11:38:07
Powrót do projektu

Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom i nietoperzom - instalacja sztucznych gniazd i ukryć dla tych zwierząt nad Wisłą - w konstrukcji Mostu Siekierkowskiego.– budowa „jaskółkownika”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Most Siekierkowski w Warszawie w dzielnicach Mokotów i Wawer
Teren miejskiej spalarni odpadów - Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – od strony ul. Gwarków
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje zakup i montaż 50 sztucznych gniazd wieży dla jaskółek oknówek wykonanych z odpornego na drgania konstrukcji mostowej oraz wilgoć panującą nad wodą trocino - betonu oraz instalację tylu samo drewnianych segmentów ("przegródek"), od wewnątrz pokrytych cienką metalową siatką - w których ptaki te będą mogły założyć swoje gniazda. Jaskółki korzystają z tego typu schronień przez szereg lat, bez konieczności ich konserwacji. W ramach projektu będą również zakupione i zamontowane (w liczbie 25) specjalne skrzynki dla nietoperzy - które posłużą tym ginącym w Warszawie ssakom jako miejsce ich dziennego, bezpiecznego spoczynku. Panele ze sztucznymi gniazdami i osiatkowanymi od zewnątrz przegródkami dla oknówek zostaną umieszczone w spodniej konstrukcji Mostu Siekierkowskiego, znacznie poniżej jezdni - w pobliżu już istniejącej tamtejszej kolonii lęgowej tych ptaków. Natomiast skrzynki dla nietoperzy zamontowane zostaną na obu krańcach omawianej konstrukcji mostowej - w otoczeniu roślinności nadbrzeżnej, wśród której regularnie żerują nietoperze. Szczegółowy projekt techniczny panelu z miejscami lęgowymi dla oknówek, jak również skrzynek dla nietoperzy i dokładna lokalizacja oraz sposób montażu tych paneli oraz skrzynek dla nietoperzy na spodnie konstrukcji mostu zostanie zaprojektowany przez specjalistów - ornitologa i chiropterologa, zajmujących się ochroną oknówek i nietoperzy - w porozumieniu z Administratorem Mostu Siekierkowskiego - Zarządem dróg Miejskich w Warszawie. Montaż omawianych konstrukcji będzie wymagał zatrudnienia alpinistów, posiadających doświadczenie w pracy na obiektach mostowych. Omawiana kolonia lęgowa jaskółek oknówek będzie ogólnodostepna dla obserwacji z obu brzegów Wisły, jak również z nurtu tej rzeki - gdyż ptaki te nie należą do zbyt płochliwych. – tak zwanego „jaskółkownika” – z około 40-45 sztucznymi gniazdami dla tych coraz rzadszych w Warszawie ptaków. Zadaszona konstrukcja takiego „domku”, do którego zostaną przymocowane sztuczne gniazda z trocino betonu, będzie przytwierdzona do szczytu dwóch drewnianych słupów (typu słupa „telegraficznego”), o wysokości około 7 metrów nad gruntem i przekroju, co najmniej 30 centymetrów. Słupy te zostaną umocowane w ziemi za pomocą tak zwanych „szczudeł” betonowych. Aby przyspieszyć zasiedlenie gniazd przez jaskółki wyżej opisana budowla będzie posiadać urządzenie emitujące przez kilka godzin dziennie głosy wabiące tych ptaków – co zwróci ich uwagę na „jaskółkownik”. Prace montażu „jaskółkownika” zostaną poprzedzone opracowaniem dokumentacji architektonicznej, wymaganej przy zgłoszeniu dotyczącym zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Sporządzenie tej dokumentacji, zaś następnie – prace budowlane – będą się odbywać pod nadzorem merytorycznym ornitologa, specjalisty w zakresie czynnej ochrony jaskółek – dotychczas stosowanej w Polsce wyjątkowo.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma służyć wzmocnieniu już istniejącej - jednej z nielicznych w całym mieście i jedynej tego typu na warszawskiej przeprawie mostowej - kolonii lęgowej jaskółek oknówek, gatunku o znacznie spadającej liczebności, z uwagi na brak dogodnych siedlisk dla gniazdowania. W warunkach miejskich gnieżdżenia się tych ptaków (górne narożniki wnęk okiennych) - oknówki są często przeganiane przez lokatorów mieszkań, którzy zazwyczaj nie życzą sobie aby ptaki brudziły im szyby okienne, co dość często ma miejsce. Natomiast gniazdowanie oknówek w konstrukcji Mostu Siekierkowskiego (nad wodą) nie stwarza takich uciążliwości. Ponadto instalacja sztucznego siedliska lęgowego dla oknówek w tym miejscu pozwala mieć nadzieję, że ptaki te przeniosą się z dotychczasowych ich gniazd których lokalizacji niekiedy koliduje z potrzeba prowadzenia konserwacji konstrukcji omawianego mostu, w szczególności instalacji elektrycznych - do dedykowanych im schronień. Przewidziane w projekcie nowe miejsca ich gniazdowania będą także bardziej bezpieczne dla samych ptaków niż aktualne. Realizacja drugiego działania w projekcie wesprze ginące w Warszawie nietoperze, które jeszcze stosunkowo często bytują wśród zadrzewień warszawskich brzegów Wisły, gdzie nocą łowią owady latające nisko nad ziemią. W przeszłości ssak ten licznie zasiedlał szczeliny w konstrukcji następnego w Warszawie z biegiem rzeki Mostu Łazienkowskiego, niestety - to siedlisko występowania zostało zniszczone w trakcie prac remontowych po pożarze tej drogowej przeprawy. Jako zoolog podkreślam także że obecność obu omawianych gatunków zwierząt, którym dedykowany jest niniejszy projekt w bliskiej obecności drogi o dużym natężeniu ruchu - nie stworzy dla nich zagrożeń kolizja z pojazdami - gdyż, dzięki świetnej orientacji przestrzennej - świetnie rozpoznają one przeszkody (nawet obiekty poruszające się ) w trakcie swoich lotów. Ponadto większość czasu żerują poniżej poziomu mostowych jezdni - bezpośrednio nad lustrem wody. Kolonia oknówek będzie też łatwo dostępna dla obserwacji z obu brzegów Wisły, jak również z nurtu tej rzeki - gdyż ptaki te nie należą do zbyt płochliwychgnieżdżących się w konstrukcji tamtejszej spalarni odpadów komunalnych. Ponadto – planowana w najbliższych latach gruntowna rozbudowa tej spalarni może wymagać „wyprowadzki” oknówek z tego obiektu, co skutkowałoby likwidacją kolejnego stanowiska gniazdowania omawianego gatunku w mieście, często prześladowanego także przez samych mieszkańców Stolicy, z powodu czasowego brudzenia szyb okiennych w lokalach do nich należących. Dlatego też realizacja niniejszego projektu będzie nie tylko jednym z pierwszych działań tego typu w Warszawie – lecz przede wszystkim zapewni w przyszłości (w trakcie i po rozbudowie okolicznej spalarni) trwałą obecność jaskółek oknówek w omawianej lokalizacji – w miejscu dla nich bezpiecznym i nie stwarzającym utrudnień dla ludzi. Lokalizacja planowanego „domku” – w pobliżu ogrodzenia zewnętrznego zamkniętego terenu spalarni sprawi, że omawiany projekt spełni warunek jego ogólnodostępności – gdyż te mało płochliwe przed ludźmi ptaki będzie można bez trudu obserwować latające przy „jaskółkowniku” z terenu dostępnego dla publiczności – od strony ulicy Gwarków.

Godzi się też podkreślić, że jaskółki oknówki są ptakami całkowicie owadożernymi, odżywiającymi się drobnymi owadami, chwytanymi przez nie sprawnie w locie. Wśród ich zdobyczy znajdują się także uciążliwe dla człowieka owady krwiopijne. Ich ochrona wspiera, więc walkę biologiczną ze szkodliwymi insektami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) Zakup i montaż „jaskólnika” – 50 000,00 zł

2) Opinia ornitologiczna oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej, wymaganej przy zgłoszeniu dotyczącym zamiaru przystąpienia do robót budowlanych – 3 000,00 zł

3) Oznakowanie projektu tablicą z symbolem warszawskiego budżetu obywatelskiego – 1 000,00 zł

4) Koszt utrzymania (eksploatacji) w 2020r. – 500,00 zł (utrzymanie urządzenia odtwarzającego głosy wabiące jaskółki)

5) Razem – 54 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 42 000
54 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki