Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-06-03 09:41:23
Powrót do projektu

Bezpłatne warsztaty z Porozumienia Bez Przemocy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły ponadpodstawowe we wszystkich dzielnicach, podlegające pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy (licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół i szkół specjalnych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, centra kształcenia ustawicznego, szkoły policealne itp).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W projekcie wezmą udział wszystkie 18 dzielnic m.st. Warszawy - zajęcia zostaną zrealizowane w przynajmniej jednej szkole/ośrodku w dzielnicy, usytuowanym w miejscu dobrze skomunikowanym z daną dzielnicą.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dotyczących metody Porozumienie metodą Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC) - skierowanych do wszystkich mieszkańców młodzieży, kadry pedagogicznej, niepedagogicznej w warszawskich szkołach ponadpodstawowych - na terenie publicznych szkół, we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Do projektu zostaną włączeni także rodzice, którym kompetencje w zakresie NVC przekaże przeszkolona kadra szkolna. Wiedza i praktyczne ćwiczenia z NVC pomagają w skutecznym, empatycznym budowaniu porozumienia , tym samym eliminując możliwość wystąpienia przemocyi komunikowania się między ludźmi. Projekt zostanie poddany ewaluacji, to znaczy będzie zawierał elementy monitorowania efektów i konsultacji po zakończeniu warsztatów.
Opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej z 18 dzielnic Warszawy - w publicznych szkołach ponadpodstawowych (po jednej na dzielnicę) - otwartych warsztatów dotyczących komunikacji metodą Porozumienie Porozumienia Bez Przemocy (zwaną też m.in. : NVC, Językiem Serca, Konstruktywną Komunikacją) w wymiarze: ♥ jeden trzygodzinny warsztat dla uczniów-młodzieży i ich wychowawców (trzy godziny lekcyjne warsztatów skierowanych do grupy minimum 120 uczniów, przeprowadzonych na sali/hali gimnastycznej/konferencyjnej itp.) w danej placówce (w warsztatach ponadto uczestniczyć powinni wychowawcy, psycholog/pedagog i inni zainteresowani nauczyciele) - w terminie i godzinach ustalonych z odpowiednim wyprzedzeniem z dyrekcją danej placówki; ♥ cykl trzech dwugodzinnych warsztatów otwartych grupowych dla wszystkich mieszkańców (3 warsztaty po 2 godziny zegarowe dla grupy ok. 120 chętnych uczestników) - w soboty albo w niedziele, ewentualnie wieczorami w dni powszednie od godziny 18:30; zapisy elektroniczne (e-mail) oraz telefoniczne

- 14 h warsztatów dla grupy nauczycieli, pedagogów, psychologów (2 dni) - a np. po miesiącu lub dwóch spotkania konsultacyjne (4 godz. dydaktyczne) z omówieniem efektów wdrażania tej metody na lekcjach, spotkaniach z uczniami. Ponadto po warsztatach 2 spotkania ewaluacyjne.

- 14 h warsztatów dla młodzieży (po 3 klasy w każdej z 18 szkół) w sześciu grupach ok. 15-osobowych (ok. 3-4 dni) – w odstępach czasowych: pierwsze spotkanie - 3 godz. dydaktyczne, a następne po 2 godz. dydaktyczne (lekcyjne)

Ponadto w ramach projektu zostanie opracowane i udostępnione narzędzie dla nauczycieli i kadry pedagogicznej do pracy z rodzicami.

Co wymaga w sumie:

6 h warsztatów dla dyrektorów szkół

14 h x 18 szkół = 252 h warsztatów dla nauczycieli oraz kadry szkoły pedagogicznej i niepedagogicznej

14 h x 6 grupy uczniów x 18 szkół = 1512 h warsztatów dla młodzieży

Spotkania ewaluacyjne 2 grupy x 8 h x 18 szkół = 288 h

Projekt będzie promowany z wykorzystaniem plakatów/plansz reklamowych oraz informacje na stronie www i/lub w mediach społecznościowych każdej z dzielnic.

W każdej dzielnicy programem zostanie objęta jedna placówka, która prześle zgłoszenie w odpowiedzi na zapytanie mailowe od organizatora (do wiadomości urzędu dzielnicy). W razie większej niż jedna liczby zgłoszeń w dzielnicy, decyzja o wyborze danej placówki do projektu zostanie podjęta przez przedstawicieli CKS po konsultacji z właściwym wydziałem urzędu dzielnicy.

Warsztaty powinny być każdorazowo prowadzone przez dwie osoby, w tym przynajmniej jedną z potwierdzonym tego typu wykształceniem i doświadczeniem - specjalizacją/certyfikacją z zakresu NVC, dyplomem ukończenia studiów pedagogicznych/psychologicznych i/lub dyplomem psychoterapeuty, a także doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu warsztatów z zakresu NVC w środowisku oświatowym, czyli zarówno doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami, jak i z dorosłymi.

Projekt będzie wypromowany w szkołach publicznych każdego stopnia - poprzez dzienniki elektroniczne, a także w innych instytucjach m.st. Warszawy (urzędy dzielnicowe, domy kultury, biblioteki, domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itd.) - poprzez informacje i bannery reklamowe na stronach internetowych, plakaty. Projekt także powinien mieć swoją stronę w mediach społecznościowych (Facebook, aktywna strona z powiadomieniami o poszczególnych wydarzeniach ) oraz reklamę bezpłatnie emitowaną w ZTM/MZA/metrzedla rodziców).

W oparciu o znajomość metody Porozumienie Bez Przemocy ludzie komunikują się w sposób, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy. Dialog w duchu Porozumienia Bez Przemocy uczy i pogłębia m.in. empatię, szczere, uważne, jasne oraz asertywne słuchanie i wyrażanie siebie, szacunek wobec innych i samego siebie, służy on szukaniu i budowaniu porozumienia z innymi w relacjach.

Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w lokalnym społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób młodych wchodzących w dorosłość. Udział w warsztatach pozwoli wszystkim umożliwi uczestnikom nabyć nabycie umiejętności porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby, co stanowi podstawę do budowania kultury .

Wiedza i nabyte umiejętności powinny sprzyjać budowaniu przez uczestników warsztatów relacji międzyludzkich w oparciu o kulturę dialogu i współpracy, przeciwdziałania co powinno sprzyjać przeciwdziałaniu mowie nienawiści i propagandzie przemocy kształtowanej m.in. przez współczesne mediaprzemocy - problemom, które dotykają współczesne społeczności, w szczególności młodzież.

Kosztorys opiewa na kwotę 630 000 594 500 , ponieważ projekt zakłada realizację zadania we wszystkich 18 dzielnicach, co daje po 35 000 zł na wykonanie projektu w każdej z dzielnic (realizacja w tej cenie jest możliwa przy zamówieniu zbiorczym z poziomu całego miasta Warszawy).

⃰ przez szkoły ponadpodstawowe rozumie się: licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół i szkół specjalnych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, centra kształcenia ustawicznego, szkoły policealne i inne jednostki podlegające pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, wdzierającą się w dużych miastach dosłownie we wszystkie sfery naszego życia, począwszy od lokalnej społeczności, poprzez miejsca nauki i pracy, miejsca użyteczności publicznej. Jest odpowiedzią na propagandę przemocy i mowę nienawiści serwowane przez media, w szczególności telewizję publiczną i niektórych influencerów/trendsetterów/youtuberów w mediach społecznościowych - bliskich młodzieży. Jest odpowiedzią na coraz to liczniejsze próby samobójcze, szczególnie wśród młodzieży i młodych dorosłych do 25 r. ż., nie potrafiących zatrzymać mowy nienawiści i przemocy psychicznej w swoim otoczeniu. Udział w warsztatach pozwoli każdemu uczestnikowi nabyć zdrowej umiejętności porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby. Celem ogólnym jest budowanie kultury dialogu i współpracy, w konsekwencji zaś zadbanie o nasz komfort, spokój wewnętrzny i zdrowie psychiczne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
 • bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1770 h warsztatów x 250 zł/h = 442 500 zł

288 h ewaluacji x 250 zł/h = 72 000 zł

Opracowanie i udostępnienie narzędzia dla nauczycieli i kadry pedagogicznej do pracy z rodzicami = 10 000 zł

1500 zł x 18 szkół (koszty przygotowania materiałów do pracy i ich druku) = 27 000 zł

1000 zł x18 szkół (zakup papieru i art. biurowych, xero, zakup środków czystości, refundacja za media, najem sal, wydruk dyplomów uczestnictwa w programie itd. inne administracyjne) = 18 000 zł

Promocja projektu 15 000 zł

Zapewnienie wody, napojów podczas warsztatów 10 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 630 000
594 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki