Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-24 09:59:20
Powrót do projektu

STOŁECZNY OPIEKUN DRZEW + WARSZAWSKA DRZEWNA APLIKACJA WWW

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie prowadzony w całej Warszawie - Miejskiej Parki i skwery, drzewa w pasach dróg. Aplikacja będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wyszkolenie stworzenie grupy wolontariuszy – Stołecznych Opiekunów Drzew, . Polega on na wyszkoleniu i udostępnieniu niezbędnego sprzętu grupie wolontariuszy – współpracujących z urzędem, alarmujących odpowiednie służb służby o zagrożeniach dla drzew i dla ludzi, edukujących na temat drzew; spacery dendrologiczne dla mieszkanek/mieszkańców Warszawy oraz aplikacji mobilnej na żywo aktualizującej dane o drzewach, umożliwiając komunikację pomiędzy mieszkankami/mieszkańcami, urzędnikami i wykonawcami (firmami ogrodniczymi), pielęgnujących je i angażujących innych mieszkańców w działania na ich rzecz i zieleni, która ich otacza.
Opis projektu:
Projekt zakłada:

- Stworzenie i wyszkolenie aktywnej grupy wolontariuszy - Stołecznych Opiekunów Drzew – średnio do 6 osób na dzielnicę (108 osób),

- udostępnienie im niezbędnego sprzętu,

- Spacery dendrologiczne dla mieszkańców, - Stworzenie aplikacji/oprogramowania mającego na celu łączenie i wymianę informacji/zgłoszeń pomiędzy wolontariuszami, mieszkańcami, z uwzględnieniem zleceń i prac prowadzonych przez wszystkie w Warszawie działające jednostki zajmujące się drzewami w mieście (Wydziały Ochrony Środowiska, Zarząd Terenów Publicznych, ZZW i Biuro Ochrony Środowiska). Aplikacja będzie konsolidować dane z już istniejąc map jak: Wiem o Wycince, MilionDrzew, MapaKoron drzew, baza danych BOŚ, mapa posadzonych drzew.dendrologiczno/przyrodnicze dla mieszkańców,

* Szkolenia dla wolontariuszy.* Urzędnicy, przyszli wolontariusze i interesariusze ze strony biznesowej (zachęty dla wolontariuszy) opracowaliby program i zakres wolontariatu.

Szkolenia wolontariuszek/wolontariuszy będą odbywały się podczas warsztatów dających umiejętności praktyczne i oraz na wykładach teoretycznych. Zajęcia będę prowadzone przez doświadczonych instruktorów – leśników, dendrologów, szkółkarzy, przedstawicieli RDOŚ, hiropterologów, ornitologów, mykologów, przyrodników, leśników, etc.

W zakres szkolenia wejdą również zagadnienia związane z komunikacją. Dokładny zakres szkolenia będzie wynikał z zakresu programu wolontariatu i , potrzeb mieszkańców i urzędników przykładowo . Przykładowo mogą obejmować:

- aspekty prawne związane z wycinaniem drzew,

- sposoby poprawy warunków bytowanie drzew tak by zachować drzewa w jak najlepszym stanie w mieście,

- rozpoznawanie wad drzew i ocenę ryzyk z tymi wadami związanych,

- rozpoznawanie chorób drzew i możliwe sposoby reakcji w przypadku ich stwierdzenia,

- aspekty prawne i techniczne prowadzenia prac przy drzewach przez wyspecjalizowane firmy np. cięcia korekcyjne korony,

- prawidłowe zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia prac remontowych czy inwestycji czy usług związanych z pielęgnacją terenów zielni czy dzierżawą terenów zieleni,

- technologie prowadzenia inwestycji umożliwiające współistnienie drzew i infrastruktury - podłoża strukturalne, podniesione chodniki, nawierzchnie przepuszczalne, krawężniki mostowe;

- narzędzia komunikacyjne;

- wzmacnianie kompetencji liderskich; etc.

Do zadań opiekuna drzew może należeć m.in.:

- bieżące dbanie o drzewa nowo-posadzone i dojrzałe i stare,

- opieka nad drzewami tj. podlewania, pielenie mis, ściółkowanie

- sadzenie drzew wraz wykonawcami, społeczny nadzór nad sadzeniem drzew.,

- informowanie urzędników miejskich i służb kontrolnych co do zagrożeń stwarzanych dla drzew przy prowadzeniu prac budowlanych, remontowych,

- inne zadania ustalone z urzędnikami, które będą służyć podniesieniu wrażliwości i efektywnej ochronie drzew,

- szkolenie innych mieszkańców w zakresie sadzenia i opieki nad drzewami

Każdy Stołeczny Opiekun drzew w ramach stażu będzie miał za zadanie przeprowadzenie pod okiem specjalisty 3 spacerów dendrologicznych spacer dendrologiczny dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

*Spacery dendrologiczne dla mieszkańców*

Spacery będę prowadzone we wszyskich dzielnicach zarówno przez Stołecznych Opiekunów Drzew jak i specjalistów. Zakres spacerów będzie dotyczył ochrony gatunków, rozpoznawania gatunków drzew, aspektów prawnych ochrony drzew, ciekawostek na temat Warszawskich drzew.

* Stworzenie aplikacji/oprogramowania na bieżąco aktualizującego prace wolontariuszy, urzędników i usługodawców pracujących w terenach zieleni* W ramach projektu stworzona zostanie aplikacja ułatwiająca pracę urzędnikom, dająca wyczerpujące informacje mieszkańcom, w łatwy sposób dająca możliwość śledzenia postępów i jakości zleconych przez urzędników prac. Aplikacja będzie korzystać z mapy koron drzew (tworzenie mapy koron w Warszawie zakończy się w 2020 roku a efektem będzie inwentaryzacja wszystkich drzew w Warszawie). W jednym miejscu (połączenie z 19115) będzie wiedza o planowanych prac przy drzewach, wycinkach drzew, zezwoleniach udzielnych inwestorom na prace przy drzewach. Aplikacja będzie pokazywać wartość drzewa oraz wartość usług jakie daje ono rocznie. Aplikacja będzie wykonana jeśli to możliwe z użyciem narzędzi opensource. Aplikacja w łatwy i szybki sposób ma dać odpowiedź na to czy prowadzone prace są wykonywane zgodnie z zaleceniami urzędników, czy drzewo będzie wycięte, kiedy i jakie są powody – załączenie decyzji administracyjnych, pokazanie planowanych badań stanu fitosanitarnego drzew, prowadzenie prac pielęgnacyjnych takich jak np. podlewanie, przewidywany termin nasadzenia drzewa, etc. Aplikacja mam mieć możliwość powiadamiania mieszkańców np. poprzez SMS o konieczności przestawienie samochodów ze względu na prowadzone prace pielęgnacyjne, konieczności podlewania drzew w okolicy, rejestru prac prowadzonych przy drzewach przez mieszkańców. *Promocja programu i nabór wolontariuszy*

W ramach prac związanych z promocją projektu powstałaby prosta witryna internetowa lub strona będąca częścią istniejącego portalu informująca o projekcie. Zaprojektowane będą, powstaną i będę dystrybuowane materiały informujące o projekcie i naborze wolontariuszy (animacje w środkach transportu miejskiego, plakaty na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej)wykorzystane zostaną kanały komunikacji, którymi dysponują jednostki miejskie, mogłaby powstać strona internetowa czy profile na portalach społecznościowych.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W ostatnich latach w Warszawie widoczny jest znaczny wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców na temat konieczności ochrony drzew w mieście, sposobu postępowania z drzewami wymagającymi opieki, itd. Zainteresowanie to niestety często jest potęgowane brakiem wystarczającej informacji na temat przyczyn, czasu i zakresu prowadzanych prac pielęgnacyjnych czy wycinek drzew.

W wielu krajach obecne jest wsparcie wolontariuszy na różnych etapach prac związanych z drzewami. Powstanie przeszkolonej grupy wolontariuszek i wolontariuszy będzie zwiększać także poziom wiedzy wśród mieszkanek i mieszkańców co przyczyni się do podejmowania racjonalnych i uzgodnionych ze wszystkich stronami decyzji dotyczących przyszłości drzew w mieście, poprawy jakości ich funkcjonowania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kampania informacyjna i promocyjna – 80 000 PLN

Szkolenia – 120 000 PLN

Sprzęt do działań wolontaryjnych – 40 000 PLN

Specjalistyczny sprzęt dendrologiczny – 60 000 PLN

Spacery dendrologiczno-przyrodnicze – 50 000 PLN

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 806
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki