Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 22:35:16
Powrót do projektu

Co wiemy o Święcie Saskiej Kępy

status:


Projekt zakłada przeprowadzenie ewaluacji Święta Saskiej Kępy po zrealizowaniu 11 edycji tego wydarzenia (2006-2016). Efektem projektu będzie ogólnodostępny raport zawierający podsumowanie, wnioski oraz rekomendacje dotyczące kolejnych edycji tej imprezy. Projekt przyczyni się do poprawy wiedzy mieszkańców i samorządowców i będzie pomocny przy planowaniu kolejnych edycji wydarzenia.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

nie dotyczy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu
 • inni
  • dorośli
  • seniorzy

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Efektem realizacji projektu będzie ogólnodostępny raport nt. dotychczasowych edycji Święta Saskiej Kępy dostępny za pośrednictwem Internetu w wersji elektronicznej.


  Pełny opis projektu

  Zewnętrzna firma lub organizacja pozarządowa przeprowadzi ewaluację projektu „Święto Saskiej Kępy” (edycje z lat 2006-2016), czyli zbada czy realizuje on wyznaczone cele. Podjęte zostaną następujące działania:

  1. Opisanie genezy „Święta” – kto je zainicjował, kiedy i dlaczego.

  2. Określenie celu „Święta”– wraz z informacją kto i kiedy go sformułował i czy cel zmieniał się w czasie.

  3. Zebranie informacji na temat całkowitych kosztów poszczególnych edycji – wraz z opłatami ponoszonymi przez budżet dzielnicy w związku ze zmianami w organizacji ruchu, rozkładach komunikacji, etc.

  4. Zbadanie przejrzystości dofinansowania realizacji inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych – czy tworzony był regulamin przyznawania dofinansowania, jakie były kryteria oceny i czy publikowano informację o tym, które wnioski zostały zaakceptowane, a które odrzucano.

  5. Przeprowadzenie ankiet wśród reprezentatywnej grupy ok. 1000 mieszkańców Saskiej Kępy na temat ich zdania o dotychczasowych edycjach Święta Saskiej Kępy w odniesieniu do celów wydarzenia.

  6. Zebranie stanowisk lokalnych organizacji pozarządowych na temat ich opinii o dotychczasowych edycjach Święta Saskiej Kępy.

  7. Zebranie i analizę informacji na temat wizerunku projektu w mediach.

  8. Ustalenie na podstawie danych z pkt. 5-7 czy projekt realizuje swoje cele oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących organizacji tego wydarzenia (w tym np. ustalenia i opublikowania procedur konkursowych) w przyszłości w oparciu o zebrane informacje.

  9. Publikację raportu w pliku PDF na stronie Urzędu Dzielnicy oraz w dzielnicowym Biuletynie Informacji Publicznej. Raport powinien być opublikowany na warunkach umożliwiających jego swobodne i bezpłatne rozpowszechnianie (np. licencja CC-BY 4.0).

  10. Udostępnienie protokołów ze wszystkich spotkań Rady Święta w Biuletynie Informacji Publicznej (online).  Wykonawcą zlecenia będzie zewnętrzna firma lub organizacja pozarządowa, która nie była w żaden sposób powiązana z organizacją którejkolwiek z edycji Święta Saskiej Kępy, a która jednocześnie posiada udokumentowane doświadczenie w ewaluacji tego typu projektów.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Mieszkańcom brakuje dostępu do informacji temat organizacji Święta Saskiej Kępy. W Internecie nie ma protokołów z posiedzeń Rady Święta ani opisu corocznych procedur konkursowych (środki na realizację inicjatyw przez mieskańcówmieszkańców). Nie badano czy działania, na które ponoszone są wydatki, zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców. Udostępniane informacje o kosztach mają charakter cząstkowy (np. wydatki CPK Centrum Promocji Kultury na ten cel w latach 2010-15 – ok. 1,5 mln PLN, wydatki Stołecznej Estrady w latach 2006-2011 ok. 2,5 mln PLN, koszt imprezy w 2011 – ok. 0,45 mln PLN). Realizacja projektu uporządkuje dyskusję wokół Święta, a decydentom pomoże w podejmowaniu decyzji przy kolejnych edycjach wydarzenia.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  Koszt pracy zespołu ewaluatorów – 8 tys. PLN


  Całkowity koszt projektu: 8 000,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  NIE


  Załączniki