Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2016-01-21 11:32:33
Powrót do projektu

Żłobek dla Malucha

status:


Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, która jest o wiele tańsza w realizacji przez daną dzielnicę niż tradycyjny żłobek zapewniając jej mieszkańcom podstawowe prawo jakim jest pobyt najmłodszych w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3
Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Niskie Włochy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy nie wyklucza on osób zamożnych lub ubogich i nie przewiduje żadnych ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt wykorzystuje funkcje opiekuna dziennego, zapewniając pobyt dzieci w placówce wychowawczej dla dzieci do lat 3.Opiekun dzienny może zapewnić opiekę 5-tce dzieci do wieku lat 3 dzięki czemu dzielnica może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zapewnić najmłodszym mieszkańcom opiekę, na którą często nie stać młodych rodziców.Rodzice dzieci nie będą ponosić żadnych kosztów, które zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. przeniesie na siebie dzielnica.

Osoba sprawująca opiekę będzie wyłoniona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.W przypadku choroby lub nieobecności opiekuna należy wyznaczyć osobę która uzyskała drugi lub kolejny wynik w konkursie i za ten okres otrzyma wynagrodzenie opiekuna dziennego.

W przypadku odstąpienia od wykonania umowy lub pół rocznej przerwie miejsce opiekuna dziennego przejmuje opiekun, który uzyskał drugi lub kolejny wynik w konkursie na opiekuna dziennego.Umowa między dziennym opiekunem a urzędem dzielnicy będzie uregulowana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W umowie zostaną określone wszystkie warunki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna, między innymi takie jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.Projekt zakłada jego powtarzalność w kolejnych latach (w okresie pomiędzy jednym projektem a drugim koszt projektu mógł by być przeniesiony na rodziców)
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomoc jakiej udzielimy pozwoli młodym rodzicom na powrót do pracy co polepszy ich sytuację finansową ponieważ koszt żłobka szacuje się między 1.000 zł -1 300.00 zł, oraz patrząc z drugiej strony zapewni miejsce pracy osobie która wolała by np. pozostać z swoją pociechą w domu i poświęcać jej czas a tym samym nie podjęła by zatrudnienia jednak wynagrodzenie uzyskane z w.w programu zapewniło by jej finansowe wsparcie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

brutto 3500 zł w tym :

1. Ubezpieczenie społeczne :

emerytalne - 341,60 zł

rentowe - 52,50 zł

chorobowe - 85,75 zł

zdrowotne - 271,81 zł

2. Koszt uzyskania przychodu - 604,03 zł

3. Podstawa opodatkowania - 2416,00 zł

4. Zaliczka na PIT - 201,00 zł

5. Netto - 2547,34 zł

suma: 3,500 zł X 12 miesięcy =42,000 złKoszt wyżywienia dzieci:

25 złotych na jedno dziecko (dieta dzieci nie zakłada kosztów specjalnego wyżywienia lub specjalnej diety, które ponosić będzie jej prawny opiekun)

25,00 zł X 5 dni X 50 tygodni = 31,250 zł

Koszt zakupu pomocy dydaktycznych :

1. - 1,000 zł

Projekt zakłada zatrudnienie 2 opiekunów


Całkowity koszt projektu: 148 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki