Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 20:16:17
Powrót do projektu

Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego

status:


Budowa wieży widokowej.

Dosypanie piasku na plażę.

Utwardzenie żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka.

Działania ochronne dla zwierząt i roślin.

Rejsy łódkami, wycieczki i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów i rodzin.

Badania etnologiczne wśród mieszkańców i wydanie albumu pamiątkowego.

Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie.

Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.071627140045
szerokość geograficzna: 52.192761254509

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, wraz z otuliną (ul.: Wolicka, Czerniakowska, Gołkowska, Statkowskiego, Jeziorna, Augustówka, Antoniewska)

Istotne informacje o lokalizacji

Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, wraz z otuliną

Projekt jest realizowany w 100% na terenie należącym do m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania na zasadach określonych w Planie Ochrony. Korzystanie ze ścieżki edukacyjnej jest ogólnodostępne i bezpłatne, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla grup.

Teren jest całkowicie otwarty i dostępny dla wszystkich 24 h/365 dni.

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja telefoniczna/mailowa, konieczna tylko w przypadku działań edukacyjnych dla grup o określonej max. liczbie uczestników, limitowanej ilością zająć zakładanych w projekcie i możliwych do wykonania w sezonie. Działanie posiadać będzie odniesienie w internecie (FB, www) które umożliwi wirtualne uczestnictwo ludziom z całego świata.


Pełny opis projektu

Ogłoszenie otwartego konkursu dla NGO na powierzenie zadania publicznego:1. Budowę wieży widokowej do obserwacji ptaków

2. Dosypanie 100 ton piasku na plażę i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarpy

3. Utwardzenie żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka: ok 4 km

4. Działania ochronne dla zwierząt i roślin:

- przywracanie naturalnych łąk poprzez zabiegi agrotechniczne na ok. 10 ha nieużytków

- odbudowę naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie ok. 500 szt. sadzonek drzew i krzewów

- zabezpieczenie nowych nasadzeń przed zgryzaniem oraz ok. 100 szt. drzew rosnących nad wodą przed bobrami

- zapobieganie monotypizacji krajobrazu, poprzez usuwanie nadmiaru gatunków obcych o cechach inwazyjnych dla rodzimej roślinności

- budowa 6 szt. stojących karmników dla ptaków i paśnika dla saren

- konserwacja i czyszczenie już zainstalowanych 36 budek lęgowych dla ptaków i pływającej platformy lęgowej dla rybitw

5.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:

- rejsy łódkami 50 h

- wycieczki 50 h

- warsztaty (min. ceramika, wiklina, plastyka, etnologia) 50 h

6. Kwerenda etnologiczna i wydanie albumu pamiątkowego w nakładzie 500 szt. Tymczasowy Zakład Fotograficzny 7 odsłon.

7. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:

- instalacja 48 koszy na śmieci

- bieżące utrzymanie czystości terenu

- usuwanie odpadów i elementów niepotrzebnej infrastruktury technicznej (stare ogrodzenia, nieczynnej kanały, słupy, elementy żelbetowe, wysypiska, meliny itp.)

- wywóz odpadów

8. Powołanie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB.

9. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,

10. Projekt i druk mapy formatu A2 w nakładzie 4000 szt.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie wymaga podniesienia standardu infrastruktury i zadbania o przyrodę ze względu na:

- wyjątkowy walor największego zbiornika wodnego Warszawy

- ogromne deficyty obszaru

- wielki potencjał edukacyjny o randze ogólnomiejskiej

- stan skrajnego zagrożeniaWieża widokowa będzie wielką atrakcją rezerwatu.

Erozja brzegu na plaży wymaga powstrzymania i dowiezienia piasku.

Aby zapobiec pożarom należy wykaszać nieużytki.

Sprzątnięcie wysypisk śmieci i ustawienie WC jest konieczne.

Aby powrócił las należy dosadzić drzewa i ochronić przed bobrami i pożarami.

Realizacja działań edukacyjnych i etnologicznych podniesie poziom kultury użytkowników.

Wydanie mapy, albumu utrwali osiągnięty efekt.

Strażnik jest gwarancją skuteczności projektu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Budowa wieży widokowej do obserwacji ptaków : 50 000 zł

2. Dosypanie 100 ton piasku na plażę i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarpy: 10 000 zł

3. Utwardzenie żwirem i zrębkami ścieżki wokół Jeziorka: ok 4 km : 80 000 zł

4. Działania ochronne dla zwierząt i roślin:

- przywracanie naturalnych łąk poprzez zabiegi agrotechniczne na ok. 10 ha nieużytków: 10 000 zł

- odbudowę naturalnego drzewostanu łęgowego i grądowego poprzez nasadzenie i pielęgnację ok. 500 szt. sadzonek drzew i krzewów: 12 500 zł

- zabezpieczenie 500 nowych nasadzeń przed zgryzaniem oraz ok. 100 szt. drzew rosnących nad wodą przed bobrami: 7500 zł.

- zapobieganie monotypizacji krajobrazu, poprzez usuwanie nadmiaru gatunków obcych o cechach inwazyjnych dla rodzimej roślinności: 5 000 zł

- budowa 6 szt. stojących karmników dla ptaków i paśnika dla saren: 10 500 zł

- przegląd, konserwacja i czyszczenie 36 budek lęgowych dla ptaków i pływającej platformy lęgowej dla rybitw 1800 zł

5.Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin i mieszkańców.:

- rejsy łódkami 50 h: 32 500 zł

w tym:

a. wypożyczenie łódek i sprzętu ratunkowego (koła, kamizelki, rzutki) 50 h x 200 zł = 10 000 zł

b. zatrudnienie dwóch przewodników: 50 h x 150 zł x 2 os = 15 000 zł

c. obstawa WOPR: 50 h x 150 zł = 7500 zł- wycieczki 50 h - zatrudnienie przewodnika: 50 h x 150 zł = 7500 zł

- warsztaty (min. ceramika, wiklina, biologia, etnologia, plastyka) 50 h x 300 zł = 15 000 zł

6. Kwerenda etnologiczna wspomnień mieszkańców Czerniakowa, Sadyby i Siekierek o życiu i historiach z nad Jeziorka Czerniakowskiego (3 m-ce) i wydanie albumu pamiątkowego w nakładzie 500 szt. Tymczasowy Zakład Fotograficzny, 7 odsłon: 24 000 zł

7. Utrzymanie czystości i porządku w Rezerwacie:

- instalacja 48 koszy na śmieci: 48 szt, x 150 zł = 7200 zł

- bieżące utrzymanie czystości terenu rezerwatu 9600 zł

- wynajem i serwis wc: 6 szt. x 1500 zł x 6 m-cy: 36 000 zł

- budowa wiklinowych obudów do kabin wc. : 6 szt x 500 zł = 3000 zł

- usuwanie odpadów i elementów niepotrzebnej infrastruktury technicznej (stare ogrodzenia, nieczynnej kanały, słupy, elementy żelbetowe, wysypiska, meliny itp.) 5 000 zł

- wywóz odpadów 15 000 zł

8. Zatrudnienie Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, kierującego realizacją projektu i monitorującego stan rezerwatu podczas patroli. Kontrola stanu ścieżki, nadzór nad utrzymaniem czystości, drobne naprawy, interwencje do organów porządkowych. Relacje na FB. 14 600 zł

9. Utrzymanie i administrowanie stroną internetowa ścieżki i FB, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 3000 zł

10. Projekt i druk mapy formatu A2 w nakładzie 4000 szt. 8000 zł


Całkowity koszt projektu: 367 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

opróżnianie koszy na śmieci,

sprzątanie terenu

konserwacja infrastruktury


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki