Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2016-05-10 14:24:52
Powrót do projektu

Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wilanowa.

status:


Celem projektu jest organizacja akcji informacyjno-społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekt wnioskowanego projektu będzie ogólnodostępny dla każdego mieszkańca gminy.

Beneficjentem projektu są kobiety ciężarne, mieszkanki Dzielnicy odwiedzające urząd oraz jednostki podległe lub współpracujące z Urzędem dzielnicy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na organizacji na terenie Dzielnicy Dnia życzliwości wobec kobiet w ciąży.

Celem projektu jest organizacja akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podległych Dzielnicy, mającej na celu popularyzację pozytywnych postaw wobec ciężarnych (także we wczesnej ciąży), wśród pracowników oraz klientów urzędu i placówek, jak również nawiązywanie wspólnych relacji wśród kobiet w ciąży mieszkających w obrębie jednej Dzielnicy.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

- ustalenie w harmonogramie urzędu oraz jednostek podległych Dnia życzliwości dla kobiet w ciąży (I kw. 2017 r.)

- wprowadzenie w urzędzie dzielnicy procedur, które pozwolą na lepszą obsługę interesantek, które są w ciąży, poprzez:

- wprowadzenie regulaminu obsługi interesanta, ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowanych grup społecznych, w tym kobiet w ciąży lub audyt istniejących regulaminów pod kątem obsługi kobiet w ciąży - wewnętrzne szkolenia personelu, mającego kontakt z mieszkańcami, w celu efektywnego wprowadzenia zapisów regulaminowych(w Urzędzie m.st. Warszawy obowiązują Standardy Obsługi Klienta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta nr 75/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku. Standardy określają sposób zachowania urzędnika w stosunku do klienta Urzędu, zaś każdy interesant jest traktowany z jednakowym szacunkiem i starannością. Zwyczajowo kobieta w widocznej jest pytana przez urzędnika czy potrzebuje pomocy, jeśli tak obsługiwana jest poza kolejnością, urzędnik pyta pozostałe osoby oczekujące, czy się na to zgadzają. Kobieta w ciąży może zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością w punkcie informacyjnym WOM otrzyma numerek do systemu kolejkowego gwarantujący wcześniejsze przywołanie do stanowiska obsługi albo urzędnik odprowadzi tę osobę do stanowiska. Można również dokonywać rezerwacji wizyt przez internet http;//rezerwacje.um.warszawa.pl. W przypadku spraw, które można załatwić w każdym urzędzie dzielnicy niezależnie do miejsca zamieszkania, mogą wybrać urząd o najdogodniejszej lokalizacji lub z najmniejszą kolejką. W Urzędzie Dzielnicy obsługa interesanta odbywa się na wyspecjalizowanych stanowiskach, kolejka zarządzana jest przez system numerkowy. Z biletomatu należy pobrać numerek do danej kategorii spraw, następnie system kieruje do właściwego stanowiska. Nie jest zatem możliwe utworzenie odrębnego stanowiska "pierwszeństwa w obsłudze", nie ma bowiem urzędnika, który może załatwić każdą sprawę w Urzędzie.

- wewnętrzne szkolenia personelu informującego o celach akcji.Przeprowadzenie akcji społecznej na terenie Urzędu oraz placówek podlegających Dzielnicy poprzez:

- umieszczenie czytelnej informacji przy stanowiskach o pierwszeństwie osób uprzywilejowanych w postaci naklejek informacyjnych oraz stworzenie „okienka” lub „stanowiska” pierwszeństwa.

- efektywną akcję plakatowo-informacyjną na terenie urzędów dzielnic oraz jednostek, propagującą pozytywne postawy społeczne. Sugerowany typ przekazu to: „Klienci tego urzędu ustępują miejsca w kolejce kobietom w ciąży”. Key visual powinien nieść czytelną informację, jak poznać, że kobieta jest w ciąży (nawet tej wczesnej) i potrzebuje pomocy.

- dystrybucję 500 znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © wśród uprzywilejowanych klientek urzędu lub jednostek podległych, jako elementu właściwej identyfikacji, czy osoba spodziewa się dziecka. Znaczki dystrybuowane przez pracowników placówek, dostarczone przez fundację "Jestem w drodze" lub na drodze udzielenia licencji przez fundację.

- poinformowania lokalnych mediów o zaangażowaniu dzielnicy w działania na rzecz kobiet w ciąży i prowadzonych działań (z wykorzystaniem kanałów i narzędzi dostępnych w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy).

Projekt to okazja, aby ciężarne mieszkające w obrębie jednej Dzielnicy mogły nawiązać kontakt, wymienić się doświadczeniami i zbudować długotrwałe relacje interpersonalne (organizacja warsztatu dla kobiet w ciąży prowadzonego przez przez pielęgniarki z ZOZ-ów lub pracownika szkoły rodzenia).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Coraz więcej kobiet oczekujących dziecka skarży się na brak życzliwości ze strony osób, z którymi się spotykają w przestrzeni miejskiej. W urzędzie, w kolejkach coraz częściej zapomina się o tradycyjnych przywilejach tej grupy. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, których ciąża jest we wczesnym stadium, kiedy to ryzyko utraty jest największe lub w okresie gdy ciąża jest niewidoczna, np. przykryta okryciem wierzchnim.

Wymienione w ramach proponowanego projektu procedury oraz wsparcie, jakie urzędy dzielnicy mogą zaproponować kobietom w ciąży ograniczy liczbę potencjalnych konfliktów wśród klientów na terenie urzędu dzielnicy oraz pozytywnie wpłynie organizację obsługi petentów. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych osobom uprzywilejowanym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wdrożenie procedur obsługi klienta uprzywilejowanego w urzędzie gminy: - Audyt istniejącego regulaminu lub stworzenie regulaminu obsługi mieszkańców – 0 zł - Szkolenie wewnętrzne pracowników WOM w zgodzie z zapisami regulaminu – 0 zł

Akcja informacyjno-promocyjna:

- Akcja plakatowa - 800 zł

- Oznakowanie „okienek” lub stanowisk – 300 zł - Dystrybucja znaczków akcji społecznej JESTEM W DRODZE © - 2000 zł

- poinformowanie mediów – 0 zł

- nawiązanie kontaktu, wymiana doświadczeń, budowanie długotrwałych relacji interpersonalnych kobiet w ciąży w dzielnicy - 100 zł.

Analogiczny wniosek został złożony w pozostałych 17 dzielnicach. Współdziałanie w ramach tego projektu może ograniczyć znacznie koszty przeprowadzenia akcji (np. koszty graficzne lub produkcyjne oraz osobo-godziny).


Całkowity koszt projektu: 3 1002 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki