Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-05-31 16:15:31
Powrót do projektu

Skwer "Brama lasu" przy ul. Milenijnej

status: Zgłoszony


Uporządkowanie i zagospodarowanie trójkątnego fragmentu działki nr 27/4, 27/5 z obrębu 4-03-02 przy ulicy Milenijnej

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Milenijna w pobliżu przystanku "Kaflowa", działka nr 27/4, 27/5 z obrębu 4-03-02 w sąsiedztwie ROD Pomorska.

Istotne informacje o lokalizacji

fragment działki nr 27/4 obręb 4-03-02 o powierzchni ok 735 m2 w sąsiedztwie ROD Pomorska, pomiędzy lasem i ulicą Milenijną.

Działka widnieje w ewidencji jako miejska ( planowana droga z krat trawnikowych położona jest częściowo na działce nr 27/5 obręb 4-03-02 )


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

teren nieograniczony ogrodzeniem umożliwiający dostęp całodobowy, uporządkowanie ułatwi dostęp do terenu leśnego ciągnącego się za ROD Pomorska.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje: uporządkowanie terenu, wyrównanie, wymianę warstwy ziemi pod nasadzenia. Nasadzenie wzdłuż ulicy Milenijnej krzewów (tamaryszek drobnokwiatowy). w narożnikach trójkątnej działki nasadzenie roślin krzewiastych odpornych na niską jakość gleby (karagana syberyjska, rokitnik zwyczajny) - na obszarze objętym projektem występuje piaszczyste podłoże. Na ok. 100 m2 planuje się posianie łąki kwietnej przystosowanej do typu podłoża występującego na tym terenie.

Ponadto projekt zakłada ustawienie 2 koszy na śmieci i wykonanie ścieżki od ulicy Milenijnej do piaszczystej ścieżki na tyłach ROD z materiałów wodoprzepuszczalnych, który nie jest powszechnie stosowany jako swoista zachęta do powszechniejszego stosowania nawierzchni wodoprzepuszczalnych (kratka z tworzywa PE). Dodatkowo aby uniemożliwić wjazd na nowozbudowaną ścieżkę zostaną u wjazdu zamontowane wygrodzenia typu ZOM.

Projekt nie zakłada wycinki istniejących krzewów i drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uporządkowanie terenu, poprawi wizualną stronę tej części ulicy Milenijnej, urozmaicenie poprzez nasadzenie roślin niewystępujących w tym rejonie zwiększy bioróżnorodność w okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

krzewy około 60 szt. przygotowanie terenu 800,00 zł

materiał roślinny 4 200,00 zł

mulczowanie 700,00 zł

ławki - 2 szt materiał i montaż 2 400,00 zł

kosz na śmieci 2 szt. montaż 1 800,00 zł

ścieżka z krat drogowo-trawnikowych z wykonaniem (około 125 m2) w tym:profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa dolna z pospółki, agrowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego, ziemia ogrodnicza, siew trawy,usunięcie betonowej płyty i inne nie przewidziane koszty,krata trawnikowa, krawężnik betonowbetonowy, wygrodzenie typu ZOM - 11 mb = 12610,00 zł brutto

psie stacje - 2 szt. (dytrybutor dystrybutor torebek, kosz betonowy z ustawieniem eksploatacją i oznakowaniem) 3 600,00 zł

łąka kwietna ( przygotowanie terenu, nasiona, wysiew ) 3 500,00 zł

tablica informacyjna BP 2018 (z wyszczególnieniem gatunków łąki kwietnej) 1 szt 1 700,00 zł

koszt projektu nasadzeń i tablicy 1 szt. 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 34 310,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

krzewy pielęgnacja 3 lata 3 700,00 zł

trawnik koszenie 5x - 500,00 zł

łąka kwietna pielęgnacja - podlewanie i 1-krotne koszenie 2 000,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6 200,00 zł

Załączniki