Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-05-30 09:24:30
Powrót do projektu
WIEM CZYM ODDYCHAM

Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)

status: Zgłoszony


Nasz projekt jest odpowiedzią na problem smogu w Warszawie. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy byli informowani, kiedy powinni unikać aktywności na powietrzu. W ramach projektu przy ulicy Grochowskiej zostanie umieszczona tablica LED pokazująca aktualny stan zanieczyszczenia powietrza. Projekt jest inspirowany podobnymi tablicami realizowanymi w Krakowie, również w ramach budżetu partycypacyjnego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.068810820579530688108205795
szerokość geograficzna: 52.2465724488257242465724488257

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Grochowska 274 (ewentualnie inna lokalizacja przy ulicy Grochowskiej)

Istotne informacje o lokalizacji

Proponujemy, aby tablica została umieszczona przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym jakim jest ulica Grochowska. Dzięki temu będzie widoczna dla setek mieszkańców dzielnicy codziennie przemieszczających się tą ulicą. Odpowiednim miejscem jest ściana Urzędu Dzielnicy Praga-Południe skierowana przodem do ulicy Grochowskiej, na wysokości I piętra. Proponowane umiejscowienie tablicy na ścianie budynku prezentuje zdjęcie z załącznika. Możliwe jest wskazanie innej lokalizacji przy ulicy Grochowskiej.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze względu, że tablica zostanie umieszczona w miejscu publicznym, przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym, będzie łatwo dostępna dla mieszkańców dzielnicy. Nie przewiduje się zasłaniania ani zakrywania tablicy, dzięki czemu tablica będzie widoczna 24 godziny, 7 dni w tygodni. Projekt spełnia więc warunek ogólnodostępności.Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy, a szczególnie osoby mieszkające w pobliżu lub przemieszczające się ulicą Grochowską. Szczególną grupą docelową są osoby starsze, które nie mając dostępu do internetu, nie mogą uzyskać informacji o stanie powietrza z innych źródeł.


Pełny opis projektu

W ramach projektu powstanie tablica LED o wymiarach około 1 metr x 3,5 metra. Zostanie ona umieszczona przy ulicy Grochowskiej. Proponujemy umiejscowienie jej na ścianie budynku urzędu dzielnicy na wysokości I piętra. Dzięki temu tablica będzie łatwo widzialna dla osób znajdujących się na ulicy Grochowskiej, jadących tramwajem, autobusem lub samochodem.Tablica będzie wyświetlała informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza dla stacji pomiarowych znajdujących się na terenie miasta. Wyświetlany będzie zarówno zbiorczy Indeks Jakości Powietrza publikowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) jak i jego składowe: poziom stężenia ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłów PM10 i PM2.5 oraz benzenu. Oprócz wartości liczbowych prezentowany będzie prosty przekaz słowny zgodnie z klasyfikacją WIOŚ: tj. „stan powietrza bardzo dobry”, „dobry”, „umiarkowany”, „dostateczny”, „ zły”, „bardzo zły”. Szczegóły prezentacji danych zostaną ustalone razem z WIOŚ. Tablica będzie wyświetlała ostrzeżenia w sytuacji przekroczenia norm stężenia substancji szkodliwych w powietrzu.Nasz projekt wpisuje się w deklarowane działania warszawskiego ratusza. W 2015 roku Rada Miasta przyjęła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, w ramach którego przewidziano stworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP). WIP ma identyfikować krytyczne dla obszaru m.st. Warszawy przekroczenia stężeń oparte o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem tych działań jest dokładne informowanie mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach. Tę samą funkcję spełniać będzie proponowana przez nas tablica informacyjna. Naszą tablicę będzie można zintegrować z systemem WIP.Wzorem dla realizacji są podobne tablice uruchomione w innych miastach Polski. Zdjęcia znajdują się w załączniku. Inspiracją dla nas jest również krakowski projekt tablic informujących o smogu, który zwyciężył w budżecie partycypacyjnym w 2014 roku, a został przewidziany do realizacji w budżecie Krakowa w tym roku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasz projekt jest odpowiedzią na ogromny problem smogu w Warszawie. Według danych WIOŚ w Warszawie w 2014r. liczba dni z przekroczonymi normami zanieczyszczenia pyłami wahała się między około 40 a 85, zależnie od stacji pomiarowej. Jakość powietrza nie poprawia się. 8 stycznia bieżącego roku byliśmy świadkami potężnego smogu, a Warszawa tego dnia stała się najbardziej zanieczyszczoną metropolią na świecie.Skutkiem zanieczyszczenia powietrza jest większa zapadalność na nowotwory oraz niewydolność układów oddechowego i krążenia. W następstwie zanieczyszczenia powietrza w Warszawie przedwcześnie umiera około 1 800 osób rocznie. Na negatywne skutki smogu są szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup tablicy LED - 40 000 PLN

montaż tablicy oraz przygotowanie oprogramowania - 10 000 PLN

koszt działania tablicy - 5 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 55 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty energii - 5 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • proponowana_lokalizacja.png
  • telebim_przykład_01.jpg
  • telebim_przykład_02.jpg
  • telebim_przykład_03.jpg